Avaleht Poliitika Tallinna lisaeelarve panustab lastesse, ühistransporti ja teedesse
Tallinna lisaeelarve panustab lastesse, ühistransporti ja teedesse

Tallinna lisaeelarve panustab lastesse, ühistransporti ja teedesse

Tallinna Linnavolikogu kinnitas eilsel istungil Tallinna linna 2017. aasta esimese lisaeelarve, mis suurendab linnaeelarve sissetulekute ja väljaminekute mahtu 21 miljoni euro võrra.

Lisaeelarve vastuvõtmisel kujunes Tallinna linna 2017. aasta eelarves planeeritud sissetulekute ja kavandatud väljaminekute täpsustatud mahuks 676 miljonit eurot.

Tallinna linna elanike arv on jõudsalt kasvanud ja sellega seoses ka tulubaas“ märkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Toivo Tootsen. „Eelarve suurenemine tähendab, et Tallinna linnal on võimalik luua veelgi parem elukeskkond“ lisas Tootsen, kelle allkirja kandis muudatusettepanek, millega võimaldatakse tasuta toitlustamine lasteaialastele alates 1.septembrist 2017.

Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul on valdkonnad, millele lisaeelarvega enim täiendavaid vahendeid ette nähakse, haridus, ühistransport ning teede remont ja korrashoid.

„Tulu kasvu peamiseks allikaks on üksikisiku tulumaks – lisaeelarve suurendab tulumaksust laekuvat tulu 8,5 miljoni euro võrra,“ ütles Aas. „Lisaeelarvesse kavandatud tulumaksu täiendav laekumine tuleneb tulu saajate arvu ja nende deklareeritud tulu kiiremast kasvust võrreldes eelmise aasta lõpul prognoosituga.“ Aas rõhutas, et positiivse lisaeelarve koostamise vajadus näitab taas kord, et Tallinna rahaline seis on kindel ja hea.

„Uuest õppeaastast saavad tasuta koolilõuna ka kõik munitsipaalkoolide gümnaasiumiastme õpilased,“ rõhutas Aas. „Ühtlasi tõstame uuest õppeaastast linna palgal olevate õpetajate töötasu alammäära 1 050 eurole ning alates 1. juulist tõuseb ka Tallinna Loomaaia töötajate palk.“

Suurim investeeringute kasv, s.o 909 750 € on kavandatud hariduse valdkonda – täiendavad vahendid eraldatakse Tallinna Tondi Põhikooli, Lasnamäe Põhikooli, Tallinna Arte Gümnaasiumi ja Mustamäe Saksa Gümnaasiumi renoveerimistööde projekteerimiseks, Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlahoone renoveerimise lõpetamiseks ja sisustuse soetamiseks ning Tallinna Prantsuse Lütseumi võimla ehitamise alustamiseks.
Koolieelsete lasteasutuste remonttöödeks, soetusteks ning projekti „Lasteaedade 100 mänguväljakut“ kulutusteks eraldatakse 703 500 €.

Linnatranspordi valdkonnas kavandatakse 700 000 € ühistranspordi ootekodade soetamiseks ja peatuste väljaehitamiseks. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile nähakse ette ligi 1,8 miljonit eurot trammide rekonstrueerimiseks ja retrotrammide valmistamiseks ning täiendavalt ligi kaks miljonit eurot Kopli suunalise trammitee rekonstrueerimise lõpetamiseks.

Raua tn 1/Pronksi tn 6 paiknevatesse ruumidesse Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse filiaali rajamiseks eraldatakse 200 000 €. Selle eesmärgiks on pakkuda mäluhäiretega eakatele paremat päevahoiuteenust ning ühtlasi luua Kesklinna Sotsiaalkeskuse hooldustöötajatele ajakohasemad töötingimused. Tallinna Kiirabile kolme uue kiirabiauto soetamiseks on lisaeelarve eelnõus ette nähtud 242 964 €.

Spordi ja vaba aja valdkonnas nähakse ette täiendavalt 600 tuhat eurot kulusid, millest suurem osa tuleneb käesoleva aasta mais taasavatava renoveeritud Kalevi spordihalli ja oktoobrist tegevust alustava Sõle spordikeskuse käivitamisest. Samas kasvab selle arvelt ka Spordi- ja Noorsooameti haldusala omatulu.
Audentese spordigümnaasiumi õpilastele vajaliku lisatoitlustuse tagamiseks eraldatakse kulude osaliseks katmiseks toetusena 20 000 eurot. Sama suure summaga toetatakse Euroopa ülikoolide väitlemismeistrivõistluste korraldamist.

Puuetega isikute hoolekande teenusteks nähakse täiendavalt ette 250 764 € ning üldhooldekoduteenuse kulusid suurendatakse 154 029 € võrra.

Alates 1. septembrist suurendatakse hooldajatoetust sügava puudega isiku hooldamisel 40 euroni kuus (praegu 25,60 eurot) ja raske puudega isiku hooldamisel 30 euroni kuus (praegu 15,40 eurot), milleks nähakse ette 162 640 €.

Esimesele eestlasest Tallinna linnapeale Voldemar Lenderile ja tema haridustegelasest abikaasale Elfriedele mälestusmärgi paigaldamiseks ideekonkursi korraldamiseks eraldatakse 30 000 eurot.

Heakorra valdkonna investeeringud suurenevad lisaeelarvega 659 330 € võrra ning välisrahastuseta teede ja tänavate kapitaalremondiks ja rekonstrueerimiseks kavandatud vahendid kasvavad 234 201 € võrra. Sihtfinantseerimine investeerimistegevuseks suureneb lisaeelarvega kokku 4,2 miljonit eurot, sh eraldatakse täiendavalt 350 000 eurot Mustamäe kiriku rajamiseks.

Kommentaarid