Avaleht Haridus Alusharidus saab uue õppekava
Alusharidus saab uue õppekava

Alusharidus saab uue õppekava

Minister Mailis Reps rääkis täna pressikonverentsil, et uut õppeaastat iseloomustavad märksõnad “keeleõpe”, “digipööre” ja “koolirahu”.

Fookuses on eesti keele õpetamine lasteaedades. Mullu alustatud ja edukaks kujunenud projekti laiendatakse ning tuuakse veelgi rohkem eestikeelseid õpetajaid venekeelsetesse lasteaedadesse. “Suurendame jõuliselt ka eesti keele e-õppe võimalusi, et iga inimene saaks igal ajal ja igas kohas tasuta õppida eesti keelt,” ütles Reps. Ta lisas, et koolide uuenevad IT-taristud, koolidesse jõudvad nutikad seadmed ja suurenev digiõpikute valik aitavad hoogsalt nüüdisajastada õpikeskkonda, mis omakorda suurendab õpilaste heaolu: “Tuleb digipöörane aasta. Samas paneme rohkem rõhku koolirahu kindlustamisele, et kõigil oleks koolis hea olla.”

Riik toetab turvalisuse- ja väärtuskesksete programmide levikut haridusasutustesse. Ministeerium suurendas partneritele eraldatavaid toetust: tänavu ja järgmisel aastal on toetussumma üle poole miljoni euro. Erilise tähelepanu all on vene õppekeelega koolid ja kutseõppeasutused. Koos partneritega on välja töötatud kiusamisvaba haridustee kontseptsioon, mida nüüd uuendatakse.

Septembris jõustuv põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus annab õpetajatele suurema õiguse koolis turvalisuse tagamiseks. Põhjendatud kahtluse korral võib kontrollida õpilase kotti või kappi ja võtta keelatud esemed või ained hoiule.

Digipöörde suunamisel peab ministeerium oluliseks terviklikku lähenemist. Tähelepanu all on nii koolide IT-taristute uuendamine, nutikate seadmete hankimine, e-õppevara loomine kui ka kasutajate digipädevuste suurendamine.

Sel ja järgmisel aastal rajatakse või uuendatakse kokku 164 üldharidus- ja kutsekooli IT-võrgud, 2021-2022 ülejäänud. Eelmisel õppeaastal uuendati ja täiendati koostöös koolipidajatega koolide digitaristuid erinevate digitaalsete ja nutikate seadmetega ning nüüd on need IT-õppeks kättesaadavad. Mullu käivitunud põhikooli digiõpikute pilootprogramm oli edukas ja õpikute valik laieneb veelgi. Uuendusena on digiõpikuid võimalik tasuta kasutada lapsevanematel. Uute õppevaralahenduste loomiseks toetatakse haridusvaldkonna iduettevõtteid.

Käivitub IT Akadeemia kutsehariduse pilootprojekt, et haridus oleks IT-tööturu vajadustele vastav ja soodustaks lõpetajate edasiõppimist ülikoolis. Uus tarkvaraarendaja kutsekeskhariduse õppekava on nelja-aastane ja suurendatud üldharidusõppemahuga. Tihedat koostööd tehakse tööandjatega.

Riik arendab jõuliselt digilahendusi, et iga inimene saaks igal ajal ja igas kohas tasuta õppida eesti keelt. Septembris valmib eesti keele edasijõudnute ehk B1 taseme e-õppe tasuta kursus “Keeletee”, mis võimaldab iseseisvalt eesti keelt õppida nii vene- kui ka ingliskeelsetel õppijatel. Keeletee on jätkuks populaarsele eesti keele e-kursusele “Keeleklikk”.

Muud olulisemad teemad

  • Eestis on rohkelt uusi ja renoveeritud haridustempleid.

Kaasajastatud keskkonnas alustavad tööd kaheksa põhikooli: Aseris, Jõgeval, Paides, Juurus, Viljandis, Tabiveres, Põlvas ja Tartus. Alustaval Kohtla-Järve riigigümnaasiumil on uus õppehoone. Valmivad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia saalikompleks, Rakvere ametikooli õpilaskodu ja 2020. aasta algul Tartu ülikooli Delta keskus. Tallinna Muusika- ja Balletikooli ehitus algab 2020. aastal.

  • Õpetajate hinnangul on nende amet üha enam väärtustatud.

TALIS-e uuring näitab, et õpetajaid, kes tunnevad, et nende amet on väärtustatud, on poole rohkem kui viis aastat tagasi: 13% vs 26%. Üldhariduskoolide õpetajate karjääritee ja liikuvuse esmakordne analüüs näitab, et õpetajad on ametile truud: 40% koolist lahkunud õpetajatest asuvad uuesti koolis tööle. Viimasel viiel aastal on ametisse asunud uusi õpetajaid rohkem kui ametist lahkunuid.

  • Alusharidus saab uue õppekava.

Ettevalmistamisel on ka uus alushariduse seadus. Väärtustatakse lasteaiaõpetajaid ja eraldatakse töötasu jõuliseks tõstmiseks omavalitsustele lisaraha. Kui 2014. aastal oli lasteaiaõpetaja keskmine palk Harjumaal 736 eurot ja Ida-Virumaal 584 eurot, siis 2019. aastal on vastavalt 1147 ja 1161 eurot. Eesti keskmine lasteaiaõpetaja palk oli tänavu kevadel 1145 eurot. TÜ tänavune sisseastumiskonkurss osutab ameti populaarsuse kasvule.

  • Üldhariduses tulevad muudatused eksamikorralduses.

Põhikoolieksamitest loobumise eelnõu hakkab arutama riigikogu. Abituriendid saavad tasuta sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele testi. Lisaks jätkub arutelu koduste koolitöödega seotud koormuse üle.

  • Kutseõppurid saavad tuge sobiva haridustee leidmisel.

Kutsevalikuõpe laieneb pilootkoolidest teistesse kutskoolidesse. Kutsekoolide rahastamisel hakatakse arvestama koolide tulemusnäitajaid.

  • Põhjalikult ettevalmistatud kõrgharidusseadustik jõustub.

Uuenenud seadustik suurendab paindlikkust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide jaoks, tugevdab ülikoolide ja ühiskonna seoseid, soodustab kõrgkoolide koostööd ja teadlastele atraktiivse karjäärimudeli kujundamist.

  • Täiskasvanuharidus on populaarsem kui kunagi varem.

Eesti on jõudnud uue rekordini: elukestvas õppes osaleb 19,7% 25-64-aastastest inimestest. Täienduskoolitustel osalejate arv on kasvanud 373 000 inimeselt 420 000 inimeseni. Eri- ja kutsehariduseta inimeste osakaal väheneb järjekindlalt.