Avaleht Eesti elu ERITEADE I Koroonaviirusest tingitud kodus püsimise kord muutub rangemaks
ERITEADE I Koroonaviirusest tingitud kodus püsimise kord muutub rangemaks

ERITEADE I Koroonaviirusest tingitud kodus püsimise kord muutub rangemaks

Eriolukorra juht Jüri Ratas andis välja korralduse, millega kehtestatakse liikumisvabaduse piirang COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga inimestele ja nende inimestega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele. Kord muutub rangemaks alates laupäevast, 28. märtsist 2020.

Koroonaviirusesse haigestunud inimene

Koroonaviirusesse nakatunud inimene peab püsima kodus kuni tervenemiseni. Haigestunul on keelatud lahkuda kodust või püsivast viibimiskohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava viiruse levikut.

Haigestunud inimene võib kodust või viibimiskohast lahkuda üksnes tervishoiutöötaja või politsei korraldusel või inimese elu või tervist ohustaval hädajuhtumil.

Haigestunu pereliige või haigestunuga samas elukohas püsivalt viibiv inimene

Haigestunu pereliige, kellel puuduvad COVID-19 haiguse sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut tõendavat dokumenti, üksnes allpool kirjeldatud juhtudel. Inimene peab tähelepanelikult jälgima oma tervist ning järgima 2+2 reeglit (ehk avalikus kohas ei tohi olla üheskoos rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida 2 meetrit vahemaad).

Välja tohib minna:

  1. tööülesannete täitmiseks, juhul kui tegemist on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutava või avalikku ülesannet täitva isikuga;
  2. igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks, kui seda hangitakse elukoha või viibimiskoha läheduses ja teisiti ei saa;
  3. elukohast või püsivast viibimiskohast tohib lahkuda inimene, kellel puudub igasugune kontakt COVID-19 haigestunuga;
  4. õues viibimiseks.

Kohalik omavalitsus

Kohaliku omavalitsuse üksus peab korraldama abi andmise inimestele, kellel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu puuduvad võimalused igapäevaseks eluks hädavajaliku hankimisel.

Politsei järelevalve

Korralduses toodud nõuete täitmist kontrollib politsei, kes vahetab selleks terviseametiga andmeid. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, siis rakendatakse järgmise mõjutusvahendina sunniraha kuni 2000.- eurot.

Korralduse jõustumine

Koroonaviirusesse haigestunud inimesed peavad püsima ranges koduses isolatsioonis ka praegu. Korralduses sätestatud rangem kord hakkab kehtima laupäevast, 28. märtsist 2020. Meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala tagant.

Heade uudiste portaal avaldab eriolukorra juhi korralduse muutmata kujul ja täismahus.

KORRALDUS!

26.03.2020 nr 52

Eriolukorra juhi korraldus
liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks
COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja
nende isikutega koos elavatele või samas
elukohas püsivalt viibivatele isikutele

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra
väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra
juht otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada liikumisvabaduse piirang:
1) isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus, ja
2) nendega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele.

2. Punkti 1 alapunktis 1 nimetatud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni
tervenemiseni. Nimetatud isikutel on keelatud lahkuda alates koroonaviiruse diagnoosimisest
oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Liikumisvabaduse piirang on hädavajalik inimeste
elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust
põhjustava viiruse levikut.

3. Punktis 1 nimetatud isikud võivad elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda kas
tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või isikute elu või tervist ohustava
hädajuhtumi korral.

4. Punkti 1 alapunktis 2 nimetatud isik, kellel puuduvad COVID-19 haigust põhjustava viiruse
sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut
tõendavat dokumenti:
1) kui ta on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav
või avalikku ülesannet täitev isik, et täita oma tööülesandeid, kui isik jälgib oma tervist
tähelepanelikult ning järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on
eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti
hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja
arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;
2) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks
hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik, ning kui ta järgib varem kehtestatud
liikumisvabaduse piiranguid, milleks on eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda
2 (2)
rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades
vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult
tagada;
3) kui elukohas ja viibimiskohas on välistatud igasugune kontakt COVID-19 haigust
põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikuga;
4) õues viibimiseks, kui ta järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on
eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti
hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja
arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel korraldada abi
andmine isikutele, kellel endal puuduvad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu
võimalused eluks hädavajaliku hankimisel.

6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud
hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas
korralduses sätestatud liikumisvabaduse piirangute kohaldamine ja järelevalve. Politsei ja
piirivalve seaduse § 746 lõike 1 alusel võimaldada Terviseametil Politsei- ja Piirivalveametile
käesoleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus.

7. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust
hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

8. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus
viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

9. Korraldus jõustub 28. märtsil 2020. a.
Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel ja nõuete täitmiseks rakendatakse
korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on
hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada
liikumisvabaduse piirangut järgima ning ära hoida viiruse levikut, võib määrata korduvalt.
Sunniraha ei ole karistus.
Korralduse põhjendused ja kaalutlused on esitatud seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi
Valitsuse veebilehel.
Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30
päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama.
Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse
seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Eriolukorra juht

LEAVE YOUR COMMENT

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga