Avaleht Eesti elu GOODNEWS KIIDAB! Naaberomavalitsused ühendavad jõud, et kaasata kogukonda noortetöösse
GOODNEWS KIIDAB! Naaberomavalitsused ühendavad jõud, et kaasata kogukonda noortetöösse

GOODNEWS KIIDAB! Naaberomavalitsused ühendavad jõud, et kaasata kogukonda noortetöösse

linnapea A. Siimussaar
Võhma linnapea rääkis, et vajalik on laiendada lastega töötavate inimeste arvu, kaasates nii spetsialiste kui ka vabatahtlikke tervest kogukonnast.

Imavere vald, Võhma linn ja Pilistvere kogudus kaardistasid 2014. aasta algul noorte kuritegeliku käitumise ja selle ennetamise olukorda. Osapooled tulid järeldusele, et tänu kohalikes omavalitsustes hästi korraldatud noortetööle paistavad noored silma vähese kuritegeliku käitumise poolest. Teisest küljest võib heade näitajate tulemuseks olla rikkumiste fikseerimatus, mitte niivõrd noorte eeskujulik käitumine.

Imavere valla noorsootöö- ja käimasoleva projekti juhi Reima Nõmmiku sõnul puudub Võhma linnas tegutsev noortekeskus, kuid on olemas muusikakool ja tugev noortetöö koolis. „Imavere tugevus on avatud noortekeskuse olemasolu, sotsiaalvõrgustiku toimimine, huviringide mitmekesisus, noorte kaasatus, noorteühendused, osaluskogu,“ selgitas Nõmmik. „Näeme, et näiteks Pilistveres toimib kirikunoortetöö, kaasatakse vabatahtlikke ning riskikäitumisega noori. Samuti tegutseb noorte sotsiaalse ettevõtluse raames suvekohvik „Ingel“ ning laagrikeskus, mida kasutavad Soome koguduste noortelaagrid,“ lausus Reima Nõmmik.

Võhma linnapea Anneli Siimussaar lisas, et noortetöö korralduslikust seisukohast on kõige suurem probleem valdade äärealad geograafilises mõttes kui ka piiripealsed juhtumid noortetöö mõttes. Siimussaare hinnangul tekitab raskusi oskustega inimressursi vähesus ja puuduvad spetsialistid. Ta rääkis, et vajalik on laiendada lastega töötavate inimeste arvu, kaasates nii spetsialiste kui ka vabatahtlikke tervest kogukonnast.

Projektis osalev Pilistvere koguduse vaimulik Hermann Kalmus nentis, et oluline riskitegur on vanemate ja laste keerulised suhted: „Vanemad ei tea, kus lapsed viibivad, sest vanemad on öövahetusega või Soomes tööl. Suhted laste ja vanemate vahel on seetõttu pinnapealsed. Samuti keskenduvad pered maksimaalselt majandusliku kindlustatuse poole, mistõttu jäävad pereväärtused ja kvaliteetaeg ajapuuduse, majanduslike võimaluste piiratuse ja oskamatuse taha. Nii peetakse kasvatustööd tihti peamiselt haridusasutuste ülesandeks,“ märkis Kalmus.

Oktoobris käivitus piirkondadeülene ühisprojekt „Kogukond märkab, toetab, abistab“, mis keskendub piirkonna laste ja noortega tegelevatest inimestest koosneva sotsiaalvõrgustiku loomisele ja selle eesmärgipärasele arendamisele, et koostöös tegutsedes jagada ressursse, jagada häid praktikaid ning tegutseda eesmärgipäraselt parimate tulemuse nimel. Projekti sihtgruppideks on lapsed ja noored, aktiivsed noored 17+, lapsevanemad ning laste ja noortega töötavad spetsialistid. Tegevusteks on koolitused lastele ja nende vanematele koos peresid siduvate tegevustega, aktiivsete noorte ja kogukonna liikmete kaasamine ning piirkondliku võrgustiku loomine koos tugispetsialisti palkamisega. Projekti meeskonda ja võrgustikku nõustavad superviisorid Ene Velström ja Ene Kulasalu, kellel on haridus- ja sotsiaalvaldkonnas mitmeid varasemaid kogemusi.

Projekti lõplikuks väljundiks on jätkusuutlik kuriteoennetusplaan, mis on aluseks piirkonna laste ja noortega seotud asutuste tegevus- ja arengukavadele. Projekt kestab oktoober 2014 – veebruar 2016 ning partneriteks on Imavere vald, Võhma linn, Kõo vald ja Pilistvere kogudus. Projekt on osa Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused“. Projekti kogumaksumus on ligi 37 500 eurot.
Esimesed avalikud projekti tutvustavad üritused toimusid 8.10 Võhmas, 27.10 Kirivere Koolis ja 30.10 Imavere Põhikoolis. Avaloengu peab kõigis koolides Hannes Hermaküla teemal „Pereväärtused ja hooliv kogukond“. Oodatud on kõik huvilised. Jooksev projektiinfo hakkab ilmuma kõigi partnerite kodulehekülgedel.

Projekt „Kogukond märkab, toetab, abistab“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ taotlusvoorust „Kuriteoennetus kogukonnas“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.

Lisainfot leiab programmi kodulehelt!

Pille-Riin Pregel Kalmus

Allikas: Võhma Linnaleht