Avaleht Poliitika Jaani arutab siseministritega Euroopa Liidu rändepoliitikat
Jaani arutab siseministritega Euroopa Liidu rändepoliitikat

Jaani arutab siseministritega Euroopa Liidu rändepoliitikat

Siseminister Kristian Jaani osaleb täna Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste mitteametliku nõukogu kohtumisel Sloveenias, kus keskendutakse muu hulgas EL-i rändepoliitikale ja Schengeni ala tulevikule.

Kristian Jaani sõnul on Eesti jaoks oluline saavutada EL-i rändehalduses terviklik lahendus, mis hõlmaks tugevat EL-i välispiiri, rändealast suhtlust kolmandate riikidega, tagasisaatmist ja varjupaigapoliitikat.

„Viimaste nädalate sündmuste taustal usun, et liikmesriigid jagavad muret Leedu-Valgevene piiril toimuva osas. See näitab muu hulgas, kui oluline on EL-i tasandil toimivate tagasivõtulepingute olemasolu. Vajame EL-i ühtset tagasisaatmispoliitikat. See on eriti oluline väikeriikide jaoks, kelle kontaktvõrgustik ja tagasisaatmise võimekus kolmandatesse riikidesse on sageli piiratud,“ rääkis Jaani.

Rände välismõõtme kõrval peame Jaani sõnul keskenduma ka tugevale EL-i välispiirile ja jätkama arutelusid eelnõude osas, mis aitaksid välispiiri valvamist tõhustada. „Oleme välispiiri osas varasemaltki rõhutanud, et Schengeni tõrgeteta toimimine ja vaba liikumine on Eesti jaoks prioriteetne. Seega, mida tugevamini on valvatud ja kaitstud välispiir, seda ladusam on liikumine Schengeni aladel.“

Minister tõi välja, et on oluline kokku leppida, millised on Schengeni piirieeskirjades välispiiri valvamise miinimumnõuded piiriületuspunktide vahelisel alal, seda konkreetse piirilõigu, näiteks maismaa- või merepiiri, eripärasid arvesse võttes. Eesmärk peab olema tagada liidu välispiiri ühtlaselt kõrge valvamise tase ja tuvastada seekaudu kõik piiriületused, sealhulgas ka ebaseaduslikud.

Samuti peatutakse nõukogu kohtumisel praegu samuti aktuaalsel teemal, milleks on kuritegevusvastane võitlus digiajastul. Eesti seisukoht on siseministri sõnul alati olnud see, et õiguskaitse- ja julgeolekuasutustel peab olema tehnoloogia arendamist ja kasutamist võimaldav õiguslik raamistik. Jaani sõnul on digitaliseeruvas maailmas kuritegevusega sammupidamiseks hädavajalik, et leiaksime EL-i tasandil toimiva ja jätkusuutliku lahenduse sideandmete säilitamisele ja kasutamisele kuritegevuse tõkestamiseks ja ohvrite aitamiseks.

„Õiguskaitseasutustele on üha digitaliseeriva kuritegevuse tingimustes sideandmete säilitamine ja nende piiriülene operatiivne kättesaadavus ja nende säilitamine kriminaalmenetluste eduka läbiviimise seisukohast olulisim lahendust vajav küsimus. Seetõttu vajab teema ühtset lahendust, mis arvestaks nii tehnoloogia arenguga kui ka looks tasakaalu julgeoleku ja privaatsuse kaitse tagamise vahel,“ märkis Jaani.

tags: