Home Eesti elu Järgmise aasta Tallinna linnaeelarve panustab sotsiaalkaitsesse
Järgmise aasta Tallinna linnaeelarve panustab sotsiaalkaitsesse

Järgmise aasta Tallinna linnaeelarve panustab sotsiaalkaitsesse

Tallinna 2021. aasta linnaeelarve eelnõu kohaselt kasvavad järgmisel aastal sotsiaalvaldkonna tegevuskulud ja investeeringud, misläbi parandatakse eeskätt abivajavate linlaste toimetulekut ja heaolu.

Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevuskuludeks on planeeritud 58 miljonit eurot, mis on 9 protsenti rohkem kui tänavu aasta alguses kinnitatud eelarves, ning investeeringuks on kavandatud 9,2 miljonit eurot, mis on üks protsent enam kui 2020. aastal.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriva abilinnapea Betina Beškina sõnul on linn oma elanike sotsiaalse turvalisuse loomisesse aastate jooksul palju panustanud. „Nii jätkab linn ka tuleval aastal sotsiaalteenuste arendamist ja kättesaadavuse parandamist, lähtudes eeskätt abivajajate vajadustest ja ootustest. Ent erilise tähelepanu suuname erivajadustega ja eakate inimeste toimetulekule ja neile teenuste kättesaadavuse tagamisele. Nii kasvavad eelarves vahendid näiteks isikliku abistaja ja üldhoolduse teenuste osutamiseks ning senisest suuremas mahus soovime tagada omastehooldaja asendusteenust, et leevendada lähedaste hoolduskoormust. Ühtlasi suureneb pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks mõeldud pensionilisa seniselt 100 eurolt 125 eurole aastas,“ selgitas Beškina.

„Teatavasti on sotsiaalvaldkond üks raskemaid ning soovist väärtustada ja motiveerida kõiki neid, kes linlase heaolu nimel igapäevaselt panustavad, näeme ette ka sotsiaalvaldkonna töötajate palgatõusu,“ lisas abilinnapea. „Palkade korrigeerimine toimub sotsiaalvaldkonna üleselt ja sõltuvalt tööperedest võib olla kuni 10 protsenti ning erandina 15 protsenti neil tööperedel, kus mahajäämus on suurem.“

Selleks, et parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega liikumis- või nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut, tagatakse tuleval aastal isikliku abistaja teenus sajale raske või sügava nägemis- või liikumispuudega inimesele. Seal hulgas 2020. aasta teises pooles lisandunud 14 uuele kliendile, kellele on vajalik tagada teenuste kättesaadavus ka 2021. aastal ja selleks vajalik teenuse eelarve.

Tallinna Perekeskuse poolt pakutava vabatahtliku tugiisikuteenuse kuluhüvitise piirmäära tõstetakse seniselt 26 eurolt 50 eurole kuus, mis annab tugiisikutele senisest paremad võimalused teenusele suunatud lapsega koos eesmärgipäraselt aega veeta. Järgmisel aastal kasvab ka lapsehoiuteenuse hüvitise eelarve, et kompenseerida hoius olevate laste toidukulusid ja haridusliku erivajadusega laste täiendava hüvitise maksmisega kaasnevaid kulusid. Selleks on tuleva aasta linnaeelarvesse kavandatud 1,8 miljonit eurot.

Sotsiaalvaldkonna olulisemate investeeringutena jätkub Iru Hooldekodu õenduskodu ehitustööd, milleks järgmise aasta eelarves on kavandatud 5,4 miljonit eurot. Projekti kogumaksumuseks on 7,7 miljonit eurot. Tuleva aasta lõpuks peaks Iru hooldekodu juures valmima uus korpus, kus saab olema statsionaarse õendusabi üksus ning kohad dementsuse diagnoosi saanud inimestele.

Ühtlasi jõuab järgmisel aastal lõpule Mustamäel asuva Tallinna Lastekodu imikute ja puuetega laste maja (Sõpruse pst 248) renoveerimistööd. Projekti eesmärgiks on parandada vanemliku hooleta raske ja sügava puudega laste eluolu, kujundades perekorterites kaasaegse ja peresarnase elukorraldusliku keskkonna. Uued ruumilised lahendused tagavad tulevikus lapse arengut toetavate teenuste kättesaadavuse, näiteks rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohapeal. Projekti kogumaksumus on 2,9 miljonit eurot.

Uute objektidena alustatakse järgmisel aastal Lasnamäe Sotsiaalkeskuse uue hoone ehitamist, Käo Tugikeskuse lastekeskuse hoone renoveerimist, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse (Mai tn 23) hoone renoveerimist, Tallinna Tugikeskuse Juks vana korpuse remondi ja uue korpuse projekteerimis- ning ehitustöödega. Ühtlasi projekteeritakse uus sotsiaalmajutusüksus aadressil Punane tn 48a.

Tervishoiu valdkonna tegevuskuludeks on kavandatud 14,7 miljonit eurot ja investeeringuteks 2,2 miljonit eurot. 2021. aastal jätkatakse uue linnahaigla ehitust ettevalmistavate projekteerimistöödega, milleks on eelarvesse kavandatud ligi 1,5 miljonit eurot.

Tänavu pilootprojektina käivitunud koduarstibrigaadi teenuse osutamiseks on järgmise aasta linnaeelarves planeeritud 100 000 eurot. Koduarsti brigaad teenindab nädalavahetusel ehk reedest pühapäevani ja riigipühadel eeskätt ägedate tervishäiretega lapsi vanuses 0-8 eluaastat. Projekti koordineerib SA Tallina Lastehaigla.