Home Keskkond Keskkonnakomisjon arutas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamist
Keskkonnakomisjon arutas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamist

Keskkonnakomisjon arutas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamist

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil arutati koos asjaomaste asutuste esindajatega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni korraldamise eelnõu.

Keskkonnakomisjoni esimehe Yoko Alenderi sõnul on menetluses oleva uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu senine arutelu näidanud, et vaja on tagada tihedam koostöö asjaomaste asutuste vahel. Nimelt, sätestab eelnõu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni planeerimise, korraldamise ja kasutamise alused, riigi, vee-ettevõtja, kohaliku omavalitsuse ning tarbija õigused ja kohustused ning riikliku järelevalve ja vastutuse nõuete rikkumise eest.

„Veekeskkonna kaitsmise, ühiskanalisatsiooni kaudu keskkonda juhitava heit- ja sademevee kehtestatud nõuetele vastavuse kontrolli kõrval on tähtis ka tagada tarbijale kvaliteedinõuetele vastava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamine mõistliku, põhjendatud ning võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga. See tagab ühtlasi teenuse järjepidevuse, jätkusuutlikkuse ja teenuse osutamise kvaliteedi,“ ütles Alender. Ta lisas, et keskkonnakaitse seisukohalt on eelnõu seotud eelkõige ohtlike ainete regulatsioonide täiendamisega. „Vee-ettevõtja ülesanne on elanikele puhta joogivee tagamine ning reo- ja sademevee nõuetekohane kogumine ja puhastamine,“ märkis Alender.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja tõi esile teenuse põhjendatud hinnakujunduse tähtsuse ja tarbijate võrdse kohtlemise erinevates piirkondades. „Peame tagama, et teenuse hinna kujundamisel ei satuks väiksemate piirkondade esindajad ebavõrdsesse olukorda võrreldes suuremate piirkondadega,“ märkis Metsoja.

Ta tõi esile kohalike omavalitsuste rolli. „Kliimamuutustega seoses on palju olulisemaks muutunud ka sademevee käitlemine. Sademeveelahenduste kavandamine algab juba planeeringu koostamise etapis, mistõttu on sademevee käitlemise korraldamisel kõige olulisem roll kohalikul omavalitsusel,“ ütles Metsoja. Ta lisas, et kohalikud omavalitsused peavad koos vee-ettevõtjatega leidma piirkonda sellised sademevee käitlemise tehnilised lahendused, mis sobivad nii piirkonna hüdrogeoloogiliste omaduste kui ka tehniliste võimalustega.

Sademevee terviklahenduse nõuetekohaseks toimimiseks on vaja sademeveesüsteemide eri osade vastutajad määrata kas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas või sademevee majandamise kavas sõltuvalt sellest, kas sademeveesüsteemid on määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks või mitte.

Keskkonnakomisjoni istungil osalesid Vee-ettevõtjate Liidu, Konkurentsiameti ja Keskkonnaministeeriumi esindajad.

Keskkonnakomisjon vaatas tänasel istungil läbi asjaomaste asutuste esitatud ettepanekud eelnõu muutmiseks ja otsustas võtta need arvesse eelnõu edasise menetlemise käigus.

  • Et tegu on mahuka eelnõuga, siis jätkatakse valitsuse algatatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu (523 SE) käsitlemist sügisistungjärgul.