Home Eesti elu Keskkonnaministri määrus muudab riigimetsa majandamise selgemaks
Keskkonnaministri määrus muudab riigimetsa majandamise selgemaks

Keskkonnaministri määrus muudab riigimetsa majandamise selgemaks

Keskkonnaminister Rain Epler otsustas muuta määrust, millega määratakse riigimetsa uuendusraiete optimaalne pindala järgmiseks viieks aastaks, nii et selles pindalas kajastuvad ka erakorralised – näiteks tormikahjustuste likvideerimiseks küpses metsas tehtud raied.

Metsaseaduse kohaselt määrab keskkonnaminister iga aasta 1. detsembriks riigimetsa majandajatele optimaalse uuendusraie pindala järgmiseks viieks aastaks. Raiepindala määratakse arvestuslangi alusel, arvestades puistute vanuselist struktuuri ja küpsuskriteeriumeid. Määrus on olnud üsna üldine ja tekitas mitmeti mõistetavust ning seetõttu otsustas minister oma eelmisel aastal kehtestatud määrust muuta täpsusemaks ja selgemaks. „Kui seni oli RMK-l võimalik 5-aastase arvestuslangi piires paindlikult aastase raielangi pindala muuta, siis nüüd on esimese aasta mahud fikseeritud palju rangemalt,“ selgitas keskkonnaminister Rain Epler. „Liigse bürokraatia vältimiseks on RMK-le jäetud 5% ulatuses võimalus arvestuslanki ületada ilma, et selleks oleks vaja ministri otsust. Optimaalse pindala ületamine vähendab järgmiste perioodide arvestuslikku optimaalset pindala.“

Muudatusega täpsustub, et riigimetsa majandaja peab optimaalse pindala täitmisel arvestama lisaks plaanilistele küpse metsa uuendusraietele ka seisundijärgseid lageraieid.

Õigusselguse huvides tunnistatakse varasemad uuendusraiete optimaalse pindala määramise määrused kehtetuks.