Avaleht Eesti elu Siseministeerium otsib koolitus- ja mentorprogrammile eestvedajat
Siseministeerium otsib koolitus- ja mentorprogrammile eestvedajat

Siseministeerium otsib koolitus- ja mentorprogrammile eestvedajat

Taotlusvooruga „Kultuuri- ja spordiasutuste teenusedisaini koolitus- ja mentorprogramm“ otsib Siseministeerium partnerit, kelle tegevuse toel suurendada kolmandate riikide kodanike osavõttu Eesti kultuurielus. Taotlusvooru eesmärk on välja töötada ja pakkuda Eesti kultuuri- ja spordiasutustele teenusdisaini- ja mentorprogrammi, mis aitaks asutustel arendada teenuseid väljaspool Tallinna elavatele kolmandate riikide kodanikele.

Taotlusvooru eesmärk on tõsta kolmandate riikide kodanike osalust Eesti kultuuri- ja spordielus, et toetada seeläbi nende kohanemist ja edasist lõimumist. Ühine spordiharrastus või kultuurisündmustel osalemine aitab kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste vaheliste kontaktide tekkimisele. Lisaks soodustavad ühised tegevused vastuvõtva ühiskonna käitumisreeglite ja tavade mõistmist, osalemist kultuuridevahelises dialoogis, isikliku kogemuse saamist enamusrahvuse esindajatega suhtlemisel, sotsiaalsete võrgustike arendamist ning vaba aja sisustamist. Teisest küljest aitab uute kultuuri- ja sporditeenuste arendamine ka kultuuri- ja spordiasutusi, kes otsivad oma põhitegevustele uusi sihtrühmi.

Eestis viidi sarnane projekt  läbi 2019-2020. aastal, kui „Kultuuriasutuste teenusedisaini koolitus- ja mentorprogramm“  toetas kolmandate riikide kodanike osalemist Eesti kultuurielus. Projektis osales toona kokku kümme kultuuriasutust ja organisatsiooni. Selleks, et veelgi suurendada Eesti kultuuriasutuste võimekust kultuuriteenuste disainimisel, otsustati sarnane projekt veel kord läbi viia. Sel korral on taotlusvooru tegevuste ring laienenud ka spordiasutustele.

Taotlusvooru võitja ülesanne on kaasata vähemalt kümmet kultuuri- ja spordiasutust väljaspool Tallinna ja/või viia Tallinna kultuuri- ja spordiasutuste teenused Tallinnast välja. Projekti peab kaasama vähemalt 150 kolmanda riigi kodanikku.

  • Taotlusvooru eelarve on 200 000 eurot, millest 75% rahastatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% riigieelarvest. Projekti tegevused viiakse ellu 2022 aasta jooksul. Projekti tingimused on kirjeldatud taotlusvooru juhendis.
  • Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2021 kell 11.00. Taotlemise vormide ja juhendiga saab tutvuda aadressil amif.ee.