Avaleht Eesti elu Siseministeerium otsib partnerit lõimumisteabepäevade läbiviimiseks
Siseministeerium otsib partnerit lõimumisteabepäevade läbiviimiseks

Siseministeerium otsib partnerit lõimumisteabepäevade läbiviimiseks

Taotlusvooruga „Rände-, kohanemis- ja lõimumisteemalised maakondade teabepäevad“ otsib siseministeerium partnerit teabepäevade korraldamiseks kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste töötajatele, kes oma töös puutuvad kokku uussisserändajatega ja teisest rahvusest püsielanikega.

Taotlusvooru peamiseks eesmärgiks on kohalike omavalitsuste teadlikkuse ja võimekuse tõstmine teenuste kujundamisel ja pakkumisel rände, kohanemise ja lõimumise valdkondades. Partneri esmane üleseanne on kaardistada hetkeolukord ja kujundada tervikpilt sellest, kui teadlikud on kohalike omavalitsuste esindajad uussisserändajatele, tagasipöördujatele ja vähelõimunud püsielanikele suunatud riiklikest tegevustest ja võimalustest. Oluline on välja selgitada, millistest andmetest, teadmistest, koolitustest ja oskustest tunnevad kohalike omavalitsuste töötajad puudust töös välismaalaste kohanemise ja lõimumise toetamisel. Kaardistatud vajadustest lähtuvalt korraldab valitud partner üle Eesti maakondlikke teabepäevi, et tõsta kohaliku tasandi esindajate teadlikkust valdkonna poliitikatest, rahvusvahelistest suundumustest ja trendidest ning olemasolevatest riiklikest teenustest ja tegevustest.

Taotlusvooru sisend valmis koostöös kultuuriministeeriumiga. Tegevused viiakse ellu ajavahemikus august 2021 – oktoober 2022. Taotlusvooru kogueelarve on 100 000 eurot. Seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest. Taotlusvooru elluviimisel järgitakse kõiki valitsuse piiranguid ja soovitusi seoses koroonakriisi eripäradega.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. mai.