Avaleht Eesti elu Siseministri kokkulepe Ametiühingute Liiduga tagab päästjate-politseinike jätkuva palgatõusu
Siseministri kokkulepe Ametiühingute Liiduga tagab päästjate-politseinike jätkuva palgatõusu

Siseministri kokkulepe Ametiühingute Liiduga tagab päästjate-politseinike jätkuva palgatõusu

Siseminister Lauri Läänemets ja Riigi- ja  Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL) allkirjastasid hea tahte memorandumi. Ühiselt lepiti kokku, et politseinike ja päästjate minimaalne palk tõuseb 2025. aastaks vähemalt 1,2 Eesti keskmise palgani ehk 2431 euroni.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on memorandum märgiline kokkulepe, mille eesmärk on tagada siseturvalisuse valdkonna töötajatele kindlustunne oma tuleviku suhtes hõlmates nii konkurentsivõimelisemat palga- kui ka sotsiaalsete tagatiste süsteemi.

„Siseturvalisuse valdkonna töötajatele on seatud kõrged nõudmised nii teadmiste ja oskuste kui ka vaimse ja füüsilise võimekuse osas. Seepärast peabki riik tagama keerulisi, vastutusrikkaid ja tihti riskantseid tööülesandeid täitvatele inimestele sotsiaalsed tagatised, väärika palga ning võimalused vajadusel oma huvide ja nõudmiste eest seista. Just viimase osas annab memorandumis kokkulepitud kollektiivlepingute sõlmimine meie siseturvalisuse valdkonna töötajatele olulise lisahoova. Tuleb mõista, et eluohtlik töö, mis nõuab nii öösel kui ka riigipühadel töötamist, et tagada ööpäevaringne teenus ja meie kõigi turvalisus, peab saama ka väärika tasu,“ rõhutas Läänemets.

Läänemets lisas, et 2023. aastast kasvas Siseministeeriumi valitsemisala palgafond 20% ehk 50 miljonit eurot. „Mulle on siseministrina oluline järelkasv- et oma karjäärivalikute ees seisvad noored teaksid, et siseturvalisuse valdkond pakub lisaks eneseteostusele ja missioonitundele ka korralikku palka ja sotsiaalseid tagatisi, mis tagavad nende kindlustunde. Seetõttu oligi vajalik siseturvalisuse valdkonna palgakasv ROTAL-iga fikseerida. Meie ühine eesmärk on tõsta politseinike ja päästjate minimaalne palk 2025. aastaks vähemalt 1,2 Eesti keskmise palgani, mis Rahandusministeeriumi 2022. aasta suvise majandusprognoosi järgi oleks 2431 eurot,“ selgitas minister.

ROTAL-i esindaja Kalle Liivamägi nentis memorandumi allkirjastamisel, et dokumendis seatud eesmärkideni jõudmiseks peab juba 2024. aasta eelarve koostamisel kokkulepituga arvestama. „Hea on tõdeda, et üle pikkade aastate on valminud sotsiaalpartnerite vahel dokument, mis seab paika eesmärgid ja annab tulevikuks siseturvalisuse valdkonna töötajatele vajaliku kindlustunde. Oluline on, et memorandumist lähtuksid ka järgmised siseministrid,“ ütles Liivamägi.

 • Hea tahte memorandum allkirjastati 25. jaanuaril Siseministeeriumis ning see hakkas allkirjastamisel kohe kehtima.

HEA TAHTE MEMORANDUM

Siseministeerium, keda esindab siseminister Lauri Läänemets ja Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL), keda esindab Kalle Liivamägi, lähtudes heast tahtest ja arvestades, et tööturudemokraatia arendamise ja sotsiaalpartnerluse tugevdamise üheks nurgakiviks on avatud dialoog, on vastastikuse usalduse alusel kokku leppinud alljärgnevas:

 1. Pooled on seisnud ja seisavad ka edaspidi päästja ja politseiniku elukutse väärtustamise eest.
 2. Pooled osalevad võimaluste piires erinevates tegevustes, et jõuda ühiste eesmärkide saavutamiseni.
 3. Pooled teavitavad teineteist aegsasti kavatsustest ja otsustest, mis on seotud memorandumi eesmärkide saavutamisega. Pooltel peab jääma mõistlik aeg, et kujundada oma arvamus ja/või anda kaalutletud sisend kavatsuste või otsuste kohta.
 4. Vabariigi Valitsus leppis kokku Siseministeeriumi palgafondi kasvus 2023. aastal 20%.
  Sellest lähtuvalt:

  a) päästja minimaalne palk koos lisatasuga öösel töötamise eest tõuseb 2023. aastal 430 euro võrra 1190 eurolt 1620 eurole. See tähendab, et päästja minimaalne palk tõuseb 36% ning minimaalse palga mahajäämus võrdluses Eesti keskmise brutopalgaga väheneb 31%lt 12%le.

  b) politseiametniku minimaalne palk tõuseb 2023. aastal 275 eurot 1575 eurolt 1850 eurole. See tähendab, et politseiametniku minimaalne palk tõuseb 17,4% ning sellega likvideeritakse politseiametniku palga 8%ne mahajäämus võrdluses Eesti keskmisega.

 5. Pooled on seadnud eesmärgiks, et politseinike ja päästjate minimaalne palk oleks 2025. aastaks vähemalt 1,2 Eesti keskmist palka, mis Rahandusministeeriumi 2022. aasta suvise majandusprognoosi järgi on 2431 eurot.
 6. Siseministeerium kinnitab, et sotsiaalsete tagatiste süsteemi täiendamisel ollakse avatud ROTALi ettepanekutele ning koostöös tegutsetakse parimate lahenduste väljatöötamise nimel.
 7. Siseministeerium ja ROTAL peavad vajalikuks Siseministeeriumi valitsemisala asutustes kollektiivlepingute ja vajadusel muude töö-, teenistus- või sotsiaalvaldkonda puudutavate lepingute sõlmimist, arvestades nii töötajate nõudmisi kui tööandja tegelikke võimalusi.
 8. Pooled lahendavad memorandumi rakendamisel tekkivad küsimused heas usus, koostöö vaimus ning vastastikuste läbirääkimiste kaudu.
 9. Memorandumit võib muuta ainult poolte ühisel kirjalikul nõusolekul.
 10. Memorandum jõustub allkirjastamise hetkest.
 11. Memorandum on allkirjastatud kahes identses eksemplaris 25.01.2023.a. Siseministeeriumis.