Avaleht Keskkond Sõrvele soovitakse luua riiklikku looduskaitseala
Sõrvele soovitakse luua riiklikku looduskaitseala

Sõrvele soovitakse luua riiklikku looduskaitseala

Keskkonnaminister Siim Kiisler algatas Sõrve looduskaitseala moodustamise.

„Harku vallaga on läbi viidud põhjalikke elustiku-uuringuid, mis kinnitavad, et piirkonnas on loodusväärtusi, mida tasub kaitsta. Lisaks on ala kaitse alla võtmiseks avaldanud tugevat soovi kohalikud omavalitsused, kes samuti hindavad kõrgelt ala elu- ja liigirikkust,“ ütles keskkonnaminister.

„Kavandatavale kaitsealale jääb viimane terviklik loodusmaastik Tallinna lähistel, kus püsivalt elutsevad ka suurulukid ja inimpelglikud liigid. Suhteliselt väikeselt alalt on leitud enam kui 100 kaitsealust ja ohustatud liiki, sh 24 kaitsealust linnuliiki,“ tõi Kiisler välja piirkonna eripära.

„Planeeritav ala hõlmab mitmeid meie valla külasid: Sõrve, Muraste, Viti, Vahi, Ilmandu, Rannamõisa ja Liikva. Meie valla jaoks on oluline senisest enam kaitsta rohevõrgustikku, mille kese on Sõrve tuumala,“ selgitas Harku vallavanem Erik Sandla.

Käesoleva aasta algul valminud Sõrve piirkonna loodusväärtuste koonduuringus ja kaitseala ettepanekus kinnitab keskkonnaekspert Lauri Klein, et Sõrve piirkonna kaitse alla võtmiseks on eeldused olemas. Alal leidub mitmeid loodusliku veerežiimiga looalasid – loometsi ja –niite -, mis on unikaalsed mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Samuti rabamaastikku, lamminiite vanajõgedega, vanu luitemännikuid ning laane-, salu-, soostunud ja soometsi. Ala hõlmab ka muistseid pärandkultuurmaastikke kivikalmete ja kultusekividega. Sõrve piirkond omab olulist tähtsust ka pealinnalähedase loodusõppe baasina.

Seni on piirkonnas tagatud üksikute liikide kaitse eraldiseisvate väiksemate püsielupaikadega. Alale laiema kaitse tagamine liidaks piirkonna väärtused laiemalt ühtseks ja mitmekesiseks loodusalade võrgustikuks.

Keskkonnaministri otsusele kaitseala moodustamise algatamiseks järgneb kaitse-eeskirja eelnõu ja piiride avalikustamise protsess, mille käigus arutatakse kavandatava kaitseala kaitsekord ja piirid läbi kaitsealale jäävate maaomanike ja teiste seotud osapooltega.