Home Eesti elu TAIE arengukava seob teaduse, innovatsiooni ja ettevõtluse panuse Eesti arenguvajaduste lahendamiseks
TAIE arengukava seob teaduse, innovatsiooni ja ettevõtluse panuse Eesti arenguvajaduste lahendamiseks

TAIE arengukava seob teaduse, innovatsiooni ja ettevõtluse panuse Eesti arenguvajaduste lahendamiseks

Vabariigi Valitsus kinnitas täna teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021-2035, mis seob teaduse tihedamalt ühiskonna ja majandusega ning koondab ühised sihid ja tegevussuunad järgmiseks 15 aastaks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöös valminud strateegilise dokumendiga seatakse esmakordselt teadus- ja arendustegevusele ja ettevõtlusele ühised eesmärgid ning võetakse ka ühine vastutus nende saavutamisel. Arengukava eesmärgiks on teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse koostöös suurendada Eesti elanikke heaolu ja majanduse tootlikkust ning pakkuda konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi nii Eesti kui ka maailma arenguvajadustele.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul toetab uus arengukava teadlaste mõju ja panuse kasvu Eesti arengu edasi viimisel. “Selleks peame hoidma Eesti teadussüsteemi kõrget taset ning tagama teadlaskonna arengu ja järelkasvu nii alus- kui rakendusteadustes. Tugev teadlaskond on eelduseks selleks, et Eesti arengut iseloomustaks eelkõige teaduspõhisus ja innovatiivsed lahendused. See eeldab ka muutust ühiskonna toimimismudelites ning inimeste käitumis- ja mõtteviisides – teadlaste sõna peab ühiskonnas rohkem kaaluma ning ka teadlastel tuleb senisest rohkem siduda oma teadustööd võimalike lahendustega ühiskondlikele väljakutsetele, olgu see siis taastuvenergia laialdane kasutuselevõtt, sotsiaalse ebavõrdususe vähendamine, haridus ja terviseteenuste arendamine või Eesti keele ja kultuuri kestlikkuse tagamine”.

TAIE arengukavas seatakse sihiks teadus- ja arendustegevuse ühiskondliku ja majandusliku mõju suurendamine, sealhulgas teadmusmahukusele tuginev tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv ning teadmussiirde võimekuse kasvatamine. Tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvu eeldusena peab paranema ettevõtete võimekus uudseid tehnoloogiaid kasutusele võtta ja uuendusi ellu viia. Selleks on vaja kaasata ettevõtetesse rohkem teadlasi ja inseneeria ning tootearenduse teadmiste ja kogemustega inimesi.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on täna ettevõtete peamisteks murekohtadeks vähene innovatsioon ja oskustööjõud, mis on kaks valdkonda, mida uus arengukava adresseerib. „Seni on Eestis arendatud teadus- ja ettevõtluspoliitikat suuresti eraldiseisvalt, mistõttu teadustegevus ja ettevõtete vajadused ei ole alati omavahel kooskõlas. Uue arengukava eesmärk on suurendada koostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel uute toodete-teenuste arendamisel, aga ka tagada talentide ja ekspertide areng ja järelkasv Eestis. Need mõlemad on hädavajalikud, et me saaksime liikuda edasi digiriigist innovatsiooniliidriks ning teha üleminek teadusmahukale ettevõtlusele, mis toetab pikaajalist majanduskasvu ja vähendab maksusurvet,“ rääkis Sutt.