Home Eesti elu Tallinn kandideerib 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile
Tallinn kandideerib 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile

Tallinn kandideerib 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile

Tallinna linn kandideerib 2023. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile, mille Euroopa Komisjon annab välja tuleval aastal.

Linnavalitsus andis tänasel istungil linnapea Mihhail Kõlvartile volituse kandideerimistaotluse allkirjastamiseks ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ülesandeks esitada taotlus Euroopa Komisjonile. Algatuse eesmärgiks on parandada Euroopa linnade elukeskkonda, tutvustada tegevusi ning tunnustada pingutusi, mida linnad teevad keskkonna ja elukvaliteedi parandamiseks.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul käivitas linn juba 2022. aasta Euroopa rohelise pealinna finalistina palju uusi algatusi ja projekte, mis linn nüüd ka ellu viib. „Ent tiitlile kandideerimisel on meie eesmärgiks ja väärtuseks selle teekond ja protsessid, mis seeläbi käivitatakse. Nii saab kandideerimisega tagasisidet tehtule ning täiendavalt võimalusi parandada olukorda, sellest lähtuvalt korrastada ka veel kavandatavaid tegevusi,“ selgitas Kõlvart. „Selles protsessis osalemisest ja kaasnevatest arengutest võidab iga linlane, sest selle eesmärgiks on parema keskkonna ja linnaruumiga roheline linn. Suurest visioonist ja soovist hoida keskkonnateemasid ühiskonnas tähelepanu keskmes, otsustasime ka uuesti kandideerida Euroopa rohelise pealinna tiitlile aastal 2023.“

Ühtlasi rõhutas linnapea protsessiga kaasnevaid positiivseid aspekte linna ja riigi majanduse elavdamisel. „Ökoinnovatsioon, targa ning kliimaneutraalse ja ringse linna arendamine on üleilmne suundumus, mis kajastub ka Tallinna tänastes ja töös olevates arengukavades,“ ütles Kõlvart. „Kuid Tallinna innovaatilised lahendused ja digivõimekus on juba praegu maailmatasemel, mis leidis tähelepanu ka Bloomberg Associates´i aruandes Digital City Tools. Tallinna juhtumiuuringus on esile toodud tugevat e-riigi baasteenuste platvormi, elanikkonna kõrget digikirjaoskust, paindlikku infosüsteemide arhitektuuri, juhtkonna toetust ja kodanike kõrget usaldust digilahenduste vastu. Muuhulgas tõsteti esile koroonaviiruse ajal linnavolikogu istungite läbiviimist Teeles, mis oli võimalik üksnes seetõttu, et meil on olemas vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised võimalused selliste kiirete arenduste teostamiseks.“

Euroopa rohelise pealinna tiitlile kandideerimisel hinnatakse linnade panust, tegevuse tulemuslikkust ja eeskuju 12 keskkonnavaldkonnas: välisõhu kvaliteet, müra, jäätmed, vesi, loodus ja elurikkus, säästev maakasutus, keskkonnasäästlik majanduskasv ja ökoinnovatsioon, kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, säästev linnaliikuvus, energiatõhusus ja juhtimine. Elurikkuse valdkonnas on muuhulgas esitletud Putukaväila projekti, millega on Tallinn asunud looma uut loodus- ja inimsõbralikku avalikku ruumi endise raudtee- ja kõrgepingeliinikoridori alale. Täpsustatud on haljastuse kaitse põhimõtted ning ökoinnovatsiooni puhul on esile toodud targa, sh kliimaneutraalse ja ringse linna arendamine. Tallinn on välja töötamas uusi funktsioone Ühiskaardile, mida hetkel kasutatakse peamiselt valideerimiskaardina ühissõidukis. Tallinn soovib kaardile luua täiendavalt keskkonnasõbraliku käitumise preemiapunktide süsteemi sarnaselt erasektori lojaalsusprogrammidele. Juhtimistasandi uute algatustena rakendatakse järgmisel aastal kaasavat eelarvet ning koostööd Rohetiigriga. Koostöömemorandumiga kohustub Tallinn olema rohepöörde üks eestvedajaid Eestis ning eest vedama süsinikuneutraalsele majandusele üleminekut.

Liikuvuse vallas on eesmärgiks rattastrateegiast lähtuvalt ühendada olemasolevad kergliiklusteed ühtseks turvaliseks võrgustikuks, sidudes need naaberomavalitsustega. Veel selle aasta lõpuks koostatakse Tallinna rattastrateegia eesmärkide täitmiseks detailne rakenduskava aastateks 2021 – 2025.

2023. aasta kandideerimistaotluses on lisatud uued sündmused, tegevused, projektid, uuendatud arvnäitajaid ning lisatud on viited koostamisel olevatele uutele olulisematele linna arengudokumentidele (Tallinna arengustrateegia „Tallinn 2035“, Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastani 2030, visiooniga aastani 2050, Tallinna liikuvuskava, keskkonnahoiu arengukava 2022-2030).

Tallinn on kandideerinud 2018., 2019., 2020. ja 2022. aasta Euroopa rohelise pealinna tiitlile, kahel korral on pääsenud Tallinn ka finaali. 2022. aasta tiitli finalistides seas oli Tallinn koos Grenoble’i, Dijoni ja Torinoga.