Home Eesti elu Tallinn tõstab elektrihinna tõusu tõttu eluasemekulude piirmäärasid
Tallinn tõstab elektrihinna tõusu tõttu eluasemekulude piirmäärasid

Tallinn tõstab elektrihinna tõusu tõttu eluasemekulude piirmäärasid

Tallinna linnavalitsus võttis tänasel istungil vastu eelnõu, mille kohaselt kehtestatakse uued toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea Betina Beškina märkis, et eluasemekulud on suhteliselt lühikese ajaga märgatavalt kasvanud, tingituna nii elektri- kui ka küttehinna tõusust. „Hinnatõus mõjutab kõiki, aga eelkõige halvendab see vähekindlustatud inimeste olukorda,“ rääkis Beškina. Ta selgitas, et toimetulekutoetus koosneb toimetulekupiirist ja eluasemekulude kompenseerimisest kehtestatud tingimuste alusel. „Oleme käesoleval aastal püüdnud seista selle eest, et tõuseks mõlemad toetuse komponendid, kuid toimetulekupiiri tõstmist kahjuks praegu Riigikogus menetluses olevas riigieelarve seaduse eelnõus ettenähtud ei ole. Eluasemekulude piirmäärad, mille muutmine on linna pädevuses, said aga üle vaadatud, analüüsitud ja näeme, et vähemalt nii saame Tallinnas elavaid abivajavaid suuremas ulatuses toetada.“

Sotsiaalhoolekande seaduse alusel maksab riigi rahastatavat toimetulekutoetust kohalik omavalitsus. Ühtlasi on kohaliku omavalitsuse kohustuseks vaadata eluasemekuludega seotud piirmäärad üle igal aastal ja vajadusel neid muuta.

„Kui varasemalt on eluasemekulude piirmäärade kehtestamisel lähtutud ennekõike toimetulekutoetuse saamise aluseks olnud taotlustest ja nendega seotud eluasemekuludest, siis sel aastal lähtusime lisaks statistikale ka tegelikest turuhindadest. Selline lähenemine tagab paremini seadusega pandud kohustuse täitmise ehk eluasemega seotud kulude katmise adekvaatses ulatuses ja inimväärse äraelamise tagamise toimetulekuraskustesse sattunud inimestele,“ selgitas Beškina ja lisas, et 15 piirmäärast sai muudetud praktiliselt kõiki, ainsana jäi samaks maamaksukulu, sest see vastab jätkuvalt tegelikele vajadustele.

Üheks olulisemaks eluasemekulu komponendi muudatuseks on üüri piirmäärade kaasasjastamine ja turuolukorraga vastavusse viimine. Lähtudes eluaseme suuruse ja üüri hinna suhte loogikast, kehtib Tallinnas kolm üüri piirmäära. Üür üle 33 m pinnaga eluaseme puhul tõuseb nüüd 6,4 eurolt 11 euroni ruutmeetri kohta. Selliste korterite üüri kompenseerimise maksimummäära tõstetakse 400 eurolt 550 euroni. Täiendavalt võib seda tõsta 75 euro võrra pere iga viienda ja järgneva liikme puhul. Nii saavad adekvaatselt toetatud ka need pered, kes arusaadavalt vajavad suuremat elamispinda. Üür 18-33 m2  eluaseme puhul tõuseb praeguselt 9 eurolt 14 euroni ja üür alla 18 m eluaseme puhul 12 eurolt 17 euroni ruutmeetri kohta.

Väga oluliseks mõjuteguriks eluasemekuludele on energiahinnatõus. Sellest tulenevalt on kavas tõsta elektrienergia tarbimise kulu praeguselt 40 eurolt pere esimese ja 3,5 eurolt iga järgneva pereliikme kohta 60 eurole pere esimese ja 10 eurole iga järgneva liikme kohta. Majapidamisgaasi kulu piirmäär tõuseb 21 eurolt pere esimese liikme kohta 27 eurole, iga järgneva pereliikme kohta on see 13 eurot. Täiendavalt on korrigeeritud kõikide kütet puudutavate komponentide (elektriküte, kaugküte, kütus kaugkütte puudumisel) piirmäärasid, kuivõrd küttehind on oluliselt muutunud (vahemikus 40-60%). Näiteks kaugkütte puhul on tõstetud piirmäära 2 euro võrra ruutmeetri kohta (3 eurolt 5-le).

Toimetulekutoetus on oluline abi absoluutse vaesuse piiril elavatele peredele, mis aitab tagada elukoha säilitamise ja lisaks minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Näiteks 2021. aasta üheksa kuuga on rahuldatud toimetulekutoetuse taotlusi kokku 11 714. Neist suurem osa ehk 10 358 taotlust sisaldasid ka eluasemekulude kompenseerimise taotlusi. Kokku sai toetusest abi 2132 peret, kellele maksti kokku toetust 3,5 miljoni euro ulatuses. See on märkimisväärne tugi linna abivajajatele.

„Korrigeeritud piirmääradega saame tagada, et toimetulekutoetust juba saavate inimeste eluasemekulud oleksid adekvaatsemalt tagatud ja nad ei pea kasutama perele elamiseks mõeldud toimetulekupiiri katmaks seda osa eluasemekuludest, mida seni ei ole kompenseeritud. Meie eeldus on, et inimesed ja pered, kellel on mõistlikud eluasemekulud, saaksid need toimetulekutoetuse abiga täielikult kaetud,“ rõhutas Betina Beškina. „Suuremad piirmäärad tähendavad lisaks ka seda, et inimesed, kes täna on elanud toimetulekutoetuse piirimail, hakkavad saama toetust, kuivõrd kõrgemate eluasemekulude piirmäärade puhul tekib ka neil õigus ja võimalus toetusele.“

Uued toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad peab heaks kiitma Tallinna Linnavolikogu. Uued piirmäärad hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2022.