Avaleht Keskkond Tallinna kliimakava parandamiseks tuli linnaelanikelt ja huvirühmadelt 71 kirjalikku ettepanekut
Tallinna kliimakava parandamiseks tuli linnaelanikelt ja huvirühmadelt 71 kirjalikku ettepanekut

Tallinna kliimakava parandamiseks tuli linnaelanikelt ja huvirühmadelt 71 kirjalikku ettepanekut

Tallinna kliimakava parandamiseks esitati 71 kirjalikku ettepanekut, mille kohaselt valmistasid kõige rohkem muret autostumine, jalgrattataristu parandamise vajadus, rohealade vähenemine ja soov näha konkreetseid vahe-eesmärke kava eesmärkide täitmisel.

Tagasiside esitajate üldise arvamuse kohaselt autostub Tallinn just seetõttu, et sellesse suunatakse kõige rohkem ressursse. Oma eesmärkide täitmiseks peab Tallinn tegema teisi liikumisviise mugavamaks. Soovitakse kergliikluse suuremat eelistamist liikumisviiside hulgas, sealjuures soovitakse jalgratta- ja kõnniteede selgepiirilist eraldamist linnaruumis. Inimesed peavad olulisimaks turvalisust ja teede läbitavust igal aastaajal.

Tagasiside teine läbiv teema puudutas linna rohealasid ja elurikkust: sooviti näha mõlema kasvu, mitte pelgalt säilitamist. Oluliseks peetakse ka rohealade kättesaadavust ja linnaelanikele lähemale toomist, samas kui praegu on suur osa rohealadest linna ääres.

Kordusid soovitused võtta eeskuju lähiriikidest, nagu Soome, Rootsi ja Taani.

Kliimakavas on suur osa kodanike murekohtadest juba käsitletud ja tagasisides avaldati ka tänu kava koostamise eest. Selgus, et kodanikud on kaasamisest laiemalt huvitatud, kuid tihti ei olda teadlikud, mis võimalused tavainimesel oma seisukohtade väljendamiseks on.

Linna tagasisidet ettepanekutele saab kuulda 21. aprillil kella 17-18.30 toimuval veebiseminaril, kus räägitakse ka kliimakava edasisest protsessist.

Muutustega energiamajanduses, transpordis ja hoonestuses on kavas vähendada aastaks 2030 süsinikuheidet 40% võrreldes 2007. aastaga ja aastaks 2050 on kavas saavutada kliimaneutraalsus. Kliimakava peab heaks kiitma Tallinna linnavolikogu.