Home Poliitika Tallinna linnavalitsus esitas volikogule arutamiseks 2021. aasta teise lisaeelarve
Tallinna linnavalitsus esitas volikogule arutamiseks 2021. aasta teise lisaeelarve

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule arutamiseks 2021. aasta teise lisaeelarve

Tallinna linnavalitsus esitas volikogule arutamiseks linna 2021. aasta teise lisaeelarve, millega suureneb linna eelarve sissetulekute ja väljaminekute maht 5,1 miljoni euro võrra, nii et kavandatavate sissetulekute ja väljaminekute maht kasvab 956 miljonile eurole.

Lisaeelarve täpsustab linna tulusid, kulusid, investeeringuid ja finantseerimistehinguid ning tehakse eelarve sees asjaolude muutustest tingitud ümberpaigutusi kulutustes.

„Oleme järginud alalhoidlikku eelarvepoliitikat, kuid sealjuures alati lähtunud põhimõttest, et peame tagama linlastele katkestusteta kõik avalikud teenused,“ ütles Tallinna finantsdirektori kohusetäitja Silver Tamm. „Tööturu ja tööhõive arengud on olnud prognoositust paremad ja seetõttu on kujunenud oodatust suuremaks linna suurim tuluallikas ehk tulu üksikisiku tulumaksust.“

Tallinnale laekuvat tulu üksikisiku tulumaksust suurendatakse lisaeelarvega täpsustatud prognooside alusel 3,7 miljoni euro võrra. Maksutuludest suureneb ka reklaamimaksu, teede ja tänavate sulgemise maksu ning parkimistasu tulu. Reklaamimaksu suurem laekumine tuleneb muu hulgas reklaamituru eeldatust hoogsamast taastumisest.

Linna asutuste kavandatud omatulu väheneb kokku 1,1 miljoni euro võrra. Haridusameti ning Kultuuri- ja Spordiameti haldusalas vähenevad need asutustele kehtestatud piirangute tõttu. Kesklinna linnaosavalitsuse omatulud vähenevad linnale kuuluvatel üüripindadel rakendatud ajutiste üürisoodustuste tõttu.

Linna 2021. aasta tegevuskulud suurenevad lisaeelarvega kokku 9,5 miljoni euro võrra. Sealhulgas eraldab linn lasteaedadele 1,5 miljonit eurot COVID-19 olukorra leevendamiseks rakendatud kohatasu soodustuste katteks. Seoses COVID-19 kriisiolukorraga on suurenenud ka Tallinna Kiirabi tegevuskulud, mille katteks on eraldanud lisavahendeid haigekassa.

Uute toetustena lisanduvad eelarvesse toetus üldhariduskoolidele kriisi ajal tekkinud õpilünkade tasandamiseks, üld- ja kutsehariduskoolidele õpilaste COVID-19 testimise toetus ja viirusepuhangust tingitud erakorraline abi kultuurikorraldajatele.

Investeeringute 2021. aastaks kavandatud kulutuste maht väheneb lisaeelarvega kokku 22,2 miljoni euro võrra. Täpsustused hõlmavad muutusi objektide kogumaksumustes, suurenevad ja osalt ka vähenevad eri objektide tänavuseks kavandatud töödeks vajalikud kulutused, arvestades hangete tulemusi ja projektide valmimisaegu, mis mõnel juhul nihkuvad 2022. aastasse. Järgmisesse aastasse edasi lükkuvate projektide kulutuste katteks suurendatakse linna hoiuseid.