Home Kultuur Valmis ühtse rahvakultuurialase andmekogu detailanalüüs
Valmis ühtse rahvakultuurialase andmekogu detailanalüüs

Valmis ühtse rahvakultuurialase andmekogu detailanalüüs

Projekti „ELTSA ja RAKU andmebaasidel põhineva ühtse kasutajakeskkonna ja palgatoetuse väljamakse süsteemi detailanalüüs“ eesmärk oli välja selgitada parim lahendus rahvakultuurialaste (sh laulu- ja tantsupidude korraldamiseks vajalike) andmete kogumiseks ja haldamiseks. Töö teostamisse oli kaasatud aktiivselt kolm osapoolt: Kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus.

“Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK) peab juba aastaid rahvakultuuri andmekogu (RAKU). See hõlmab kõiki rahvakultuuri valdkondi, nagu rahvatants, koorimuusika, käsitöö, harrastusteatrid või rahvamajad. 2008. aastal valminud platvorm on juba eakas ning seepärast astutakse samme uue ja täiusliku andmekogu loomiseks,” ütles ERK direktor Kalle Vister.

Üldistatult haldab ERK rahvakultuuriga tegelevate organisatsioonide, kollektiivide, isikute ja hoonete kohta andmeid nii maakondade kui ka omavalitsuste tasandil. Näiteks võib kerge vaevaga võtta välja andmed kollektiividesse kaasatuse kohta omavalitsuse rahvaarvu suhtes. Sellist informatsiooni on vaja mitte üksnes kultuuripoliitika kujundamiseks, vaid ka info edastamiseks eri institutsioonidele, kasvõi Statistikaametile, ministeeriumidele või eriala keskseltsidele.

Andmekogu mure on selle vanus – sünniaasta 2008 on IT-maailmas juba kauge minevik. Seetõttu polnud ühelt poolt enam otstarbekas teha praeguse keskkonna edasiarendusi, teisalt ei olnud andmekogul Andmekaitse Inspektsiooni avaliku ligipääsu luba. Selle viimase nüansi tõttu pole RAKU avalikult nähtav, kuid andmete sisestamine ja uuendamine käib jooksvalt kogu aeg. Vaja oli muudatusi.

Ühisel arutelul Kultuuriministeeriumis otsustati, et luubi alla tuleks võtta ka Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse (ELT SA) töövahend, ainulaadne laulu- ja tantsupidude register. See on küll arenduste suhtes paremas seisukorras, kuid siingi on vaja muutusi ja andmete kogumine tuleb viia kooskõlla Andmekaitse Inspektsiooniga.

Tänavu kevadel kuulutati Eesti Rahvakultuuri Keskuse tellimusel välja riigihange, mille eesmärk oli läbi viia ELTSA ja RAKU andmebaasidel põhineva ühtse kasutajakeskkonna ja palgatoetuse väljamakse süsteemi detailanalüüs – teisisõnu koostöös Kultuuriministeeriumi ja ELT SA-ga sooviti välja selgitada parima lahenduse rahvakultuurialaste, muu hulgas laulu- ja tantsupidude korraldamiseks vajalike andmete kogumiseks ja haldamiseks.

Hanke võitjaks osutus Civitta Eesti. Nende abil kaasati valdkonna keskseltse ja omavalitsuse esindajaid ning korraldati hulk intervjuusid ja töökoosolekuid. Novembris valmis mahukas dokument ja esialgne wireframe. Töö tulemusena tehti ettepanek luua ühtne rahvakultuurialane andmekogu, kus on ajakohane ja usaldusväärne rahvakultuuriga seotud info. Tegemist on seega ühise andmekoguga, kus sisenemine toimub kas RAKU andmekogu või ELT SA registri alammooduli lehelt. See sõltub sellest, kas siseneja tahab osaleda näiteks laulupeol või sisestada oma andmeid RAKU andmekogusse. Kummagi asutuse identiteedi hoidmiseks on mõlemal alammoodulil oma visuaal ja mõnevõrra erinevad andmed, mida sisestada, kuid baasandmed on siiski samad.

Uue andmekoguga väheneb kaasatud organisatsioonide autonoomsus, sest ERK-i ja ELT SA autonoomsus andmekoguga seotud muudatuste ja uute arenduste tellimisel väheneb võrreldes senise olukorraga. Samas paraneb asutuste suhtlus, sest andmekogu haldamine on ühine – soovivad ju kõik, et laulu- ja tantsupeo liikumise traditsioon oleks elujõuline ning rahvakultuuri puudutavad andmed oleks abiks.

“See ei tähenda, et ühine andmekogu on juba homme valmis. Ees on pikk tööperiood. Andmekogu elluviimiseks on vaja kokku leppida selle haldusmudel, taotleda toetusi, viia läbi riigihange, et andmekogu välja arendada ning samal ajal teha ettevalmistusi RIHA-s registreerimiseks ja sihtgruppide teavitamiseks,” sõnas Vister. “Soovime, et tulevane andmekogu vastaks kasutajate vajadustele, oleks aja- ja kuluefektiivne ning pakuks kvaliteetseid andmeid. Valmisolek selleks on olemas. Kui kõik laabub, võiks ühine andmekogu olla valmis 2024. aasta lõpuks.”

ELTSA ja RAKU detailanalüüsiga võib tutvuda SIIN.