Avaleht Eesti elu Rahvastikuminister: kirikud ei ole jäetud avatuks tingimusteta
Rahvastikuminister: kirikud ei ole jäetud avatuks tingimusteta

Rahvastikuminister: kirikud ei ole jäetud avatuks tingimusteta

Rahvastikuminister sõlmis 16. detsembril Eesti Kirikute Nõukoguga (EKN) lepingu, et jätkata riigi ja usuühenduste koostööd.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on eriti oluline, et praeguse koroonakriisi ajal oleks usulised ühendused ja riik tihedas infovahetuses, et vältida pandeemia levikut ning hoida inimeste vaimse tervise huvides ära kirikute sulgemine.

„Oleme valitsuses otsustanud jätta kirikud kehtivate piirangutega avatuks just selleks, et inimestel oleks võimalik oma vaimse tervise eest hoolt kanda, oma kogudusest ja vaimulikult hingejõudu leida, sest nakatumise vältimiseks tuleb inimestel niigi oma suhtlemisringi ja liikumist piirata,“ ütles ta.

Riina Solman märgib, et valitsus ei ole jätnud kirikud avatuks sugugi tingimusteta. „On hea meel tõdeda, et kehtivaid piiranguid täidetakse kõigi konfessioonide poolt suure hoolega ning üksikute rikkujate tõttu ei peaks vastutustundlikke kogudusi ja kirikuid löögi alla seadma. Seetõttu rõhutan veelkord, et kirikutes kehtivatest nõuetest tuleb kõigil kinni pidada ja kui ilmuvad signaalid, et kusagil seda ei tehta, võidakse nende suhtes teha ka sulgemise otsus,“ märkis Solman. Nii nagu kõigis sektorites, kontrollivad nõuete täitmist terviseamet ja politsei.

Minister Riina Solmani sõnul on usulistel ühendustel väga tähtis koht ühiskonna sidususe tagamisel, kohaliku kogukonna ühisel tegutsemisel, perekonna ja teiste traditsiooniliste väärtuste, ajaloo ja kultuuri hoidmisel, aga üha enam ka inimeste kohanemisel ja lõimumisel.

Täna sõlmitud koostöökokkuleppes kinnitatakse, et EKN-i esindajad kaasatakse selliste õigusaktide ja riiklike strateegiate väljatöötamisse ja menetlemisse, mis puudutavad usuvabadust ja usuliste ühenduste tegevust. Lisaks lepiti kokku Politsei- ja Piirivalveameti kaplaniteenistuse arendamises ja tegevustes usuvabaduse tagamiseks arestimajades.

Sarnane leping sõlmiti EKN-iga ka viis aastat tagasi ja nüüd oli aeg lepingut uuendada. EKN-i poolt sõlmis lepingu EKN-i president Andres Põder.

Lepingu sõlmimise eel andis rahvastikuminister üle siseministeeriumi kuldristi EAÕK metropoliit Stefanusele ja hõberisti EKN-i täitevsekretär Ruudi Leinusele.

EKN on Eesti kristlikke kirikuid ja kogudusi liitev organisatsioon, mille liikmed on EELK, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, Eesti Metodisti Kirik, Rooma-Katoliku Kirik, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit, Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik ja Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik.

Rahvastikuminister on valitsuse liige, kelle vastutusvaldkonda kuulub lisaks rahvastiku- ja perepoliitika kujundamisele ka riigi ja usuliste ühenduste vaheliste suhete hoidmine ning arendamine.