Avaleht Eesti elu Kultuurieelarve edendab sidusat ühiskonda ning toetab kultuuri- ja spordielu Ida-Virumaal
Kultuurieelarve edendab sidusat ühiskonda ning toetab kultuuri- ja spordielu Ida-Virumaal

Kultuurieelarve edendab sidusat ühiskonda ning toetab kultuuri- ja spordielu Ida-Virumaal

2023. aasta riigieelarve seaduse eelnõu toob toetuse Ida-Virumaa kultuuri- ja spordiprogrammi elluviimiseks, Ukraina sõjapõgenike keele ja kultuuri säilitamiseks ning erameediakanalitele kvaliteetse venekeelse sisu loomiseks.

„Eesti riigi julgeoleku üks garantiisid on siin elavate inimeste kindlustunne. Sidus ja kokkuhoidev ühiskond on kõigi Eesti inimeste ühine vastutus. Kultuurielu Ida-Virumaal vajab suuremat tähelepanu  – Ida-Virumaa kultuuritegevus peab liikuma projektipõhiselt programmipõhisele ning olema järjepidev, et rikastada kultuuriruumi. Ühtlasi peame jätkama Ukraina sõjapõgenike kohanemise toetamist ja eesti keele õpet, aga ka sidemete säilitamist oma keele ja kultuuriga. Sidusa Eesti loomisel on väga oluline roll just kultuuril ja spordil, mis loob ühise suhtlus- ja väärtusruumi,“ rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

2023. aastal panustatakse 1 miljon eurot Ida-Viru kultuuri- ja spordiprogrammi elluviimiseks. Oluline roll on kogukonnatunnet toetavate regulaarsete ühisürituste korraldamisel ning üle-eestiliste sündmuste toomisel piirkonda. Eesmärk on toetada ürituste sarju, omavahel seotud erinevatest sündmustest koosnevaid terviklikke programme.

Ukraina sõjapõgenike keele ja kultuuri säilitamist toetatakse 2023. aasta riigieelarvest 100 000 euroga. Uus toetusmeede on suunatud Ukraina sõjapõgenikest lastele ja noortele, kellele pakutakse ukraina keele ja kultuuri õpet. Lõimumisvaldkonna seisukohalt on oluline, et sõjapõgenikud õpiksid tundma eesti kultuuri, samas väärtustades ja hoides oma päritolukultuuri. See avaldab positiivset mõju rahvusvähemuste etnilisele- ja riigiidentiteedile, nende emakeele oskusele ja osalusele ühiskonnaelus.

Ühtlasi toetatakse 1 miljoni euroga erameediakanaleid kvaliteetse venekeelse sisu loomisel. Venemaa sõda Ukraina vastu suurendas veelgi vajadust tuua venekeelseid Eesti elanikke ühisesse kommunikatsiooni- ja inforuumi. Toetuse tulemusel kasvab erameedia venekeelsete väljaannete võimekus toota originaalsisu ning edastada professionaalset ja tasakaalustatud päevakajalist informatsiooni vene keeles.

Alates 2023. aastast rakendub Šveitsi-Eesti koostööprogramm 2021–2029, millest Kultuuriministeeriumi rakendada on „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ programmist kokku 8,2 miljonit eurot, 2023. aastal 700 000 eurot. Vastavad tegevused on suunatud kultuurilise ja keelelise lõimumise toetamiseks. Samuti on alates järgmisest aastast võimalus Euroopa Sotsiaalfondi toel panustada rohkem keeleõpet toetavatesse tegevustesse, teavitada avalikkust rände, kohanemise ja lõimumise teemadel, võimestada nii kolmanda sektori asutusi kui ka kohalikke omavalitsusi lõimumis-, sh kohanemisteenuste pakkumisel ning jätkata uussisserändajatele kohanemisprogrammi pakkumist.