1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Lõimumisse ja kohanemisse suunatakse pea 40 miljonit eurot
Lõimumisse ja kohanemisse suunatakse pea 40 miljonit eurot

Lõimumisse ja kohanemisse suunatakse pea 40 miljonit eurot

Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetatavate tegevuste elluviimiseks eraldatakse aastatel 2021–2027 Euroopa Sotsiaalfond+ vahenditest ja riikliku kaasfinantseeringuna kokku 39,2 miljonit eurot. Toetatakse nii keele- ja kodanikuõpet, konkurentsivõime parandamist, kohanemisprogrammi pakkumist kui ka avalikkuse teavitamist rände, lõimumise ja kohanemise teemadel.

„Praegu on ühiskonna sidusus, lõhede vältimine siin elavate erinevate rahvuste vahel ning ühise Eesti identiteedi loomine olulisem kui kunagi varem.”

“See on suur väljakutse, sest Eestis on märkimisväärne hulk teisest rahvusest ja teise kultuuritaustaga inimesi ning nende osakaal rahvastikust on kasvanud ka Venemaa Ukrainas alustatud sõja tõttu. Lõimunud ühiskond ei juhtu iseenesest, sellega on vaja igapäevaselt tegeleda. Välisvahendid moodustavad lõimumisvaldkonna eelarvest perioodil 2023-2029 ligikaudu 70% ning on erinevate lõimumist soodustavate tegevuste tegemisel suureks abiks. Tunnustan kõiki partnereid, kellega koostöös on välja töötatud eesmärgid ja kriteeriumid välisvahendite kasutamiseks,” ütles kultuuriminister Piret Hartman.

Umbes pooltel Eestis elavatel täiskasvanutel, kelle emakeel ei ole eesti keel, puudub aktiivne eesti keele oskus. Eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed, uussisserändajad ja Eestisse tagasipöördujad võivad aga jääda vähesest eesti keele oskusest tingitud probleemide tõttu isoleerituks ning nende osalemine tööturul ja elukestvas õppes on takistatud. Eesti keele õpet toetavateks tegevusteks ja kodanikuõppe edendamiseks, samuti eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate konkurentsivõime parandamiseks eraldatakse aastatel 2021–2027 Euroopa Liidu struktuurivahenditest ning riikliku kaasfinantseeringuna kokku ligi 14 miljonit eurot.

Samuti toetatakse kokku 15,5 miljoni euroga riikliku kohanemisprogrammi „Settle in Estonia” pakkumist, mis parandab uussisserändajate iseseisvat toimetulekut. Kohanemisprogrammiga pakutakse Eestisse hiljuti elama asunud välismaalastele kohanemiskoolitust ja algtasemel eesti keele õpet. Kokku 1,1 miljonit eurot eraldatakse andmevahetuslahenduse loomiseseks ja rakendamiseks, mis suunab Eestisse elama asunud uussisserändajad automaatselt kohanemisprogrammis osalema.

Üheks valdkonna suuremaks probleemiks on ühise infovälja ebapiisav areng ning asjakohase ja usaldusväärse riigiinfo jõudmine sihtrühmani. Rände-, lõimumis- ja kohanemisteemadel avalikkuse teavitamiseks eraldatakse perioodil 2021–2027 Euroopa Sotsiaalfond+ vahenditest ning riikliku kaasfinantseeringuna kokku ligi 8,6 miljonit eurot.

Struktuurivahenditest toetatud tegevusi viivad ellu Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus, partneriteks on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Riigikantselei ning Statistikaamet.

Head Uudised GoodNews