Avaleht Haridus Ametnike välitööde hariduse päev keskendus formaal- ja huvihariduse lõimingule ning eestikeelsele õppele
Ametnike välitööde hariduse päev keskendus formaal- ja huvihariduse lõimingule ning eestikeelsele õppele

Ametnike välitööde hariduse päev keskendus formaal- ja huvihariduse lõimingule ning eestikeelsele õppele

16. augustil toimus Ida-Virumaal ametnike välitööde raames hariduse päev. Toimusid kutse-, kõrg- ja huvihariduse teemakohtumised ning formaal- ja mitteformaalõppe lõimingule keskenduv seminar.

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Liina Põllu sõnul on välitööd hea võimalus just Ida-Virumaal teemale tähelepanu juhtida, sest piirkonna hariduselu on läbi tegemas suuri muutusi. “Huvihariduse ja formaalõppe lõimimine on tähtis õppija tervikliku haridustee kujundamiseks, keskendudes noore huvidele ja võimete arendamisele. Kohalikel omavalitsustel on lõimimise rakendamisel võtmeroll,” lisas Põld.

Ida-Viru Haridusklastri koordinaatori ja hariduse päeva programmijuhi Kerda Eierti sõnul sai välitöödel taas kinnitust, kui oluline on arendada Ida-Virumaa haridust tervikuna hõlmates kõiki osapooli. “Kohalike omavalitsuste ja koolijuhtide initsiatiiv on formaal- ja huvihariduse lõimimise juures määrava tähtsusega – ainult nii jõuame efektiivse koostöö ning tulemusliku lõimimiseni.”

Hariduse seminaril tuvustas ministeerium kahe-aastast projekti „Noorte edu toetuseks – võimekuse tõstmine mitteformaalse õppimise lõimimiseks formaalharidusse“, mille käigus luuakse raamistik noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse tihedamaks lõimimiseks üld- ja kutseharidusega. Ettevõtmise eesmärk on muuta haridussüsteem paindlikumaks ja õpilasekesksemaks.

Hariduse seminarile eelnesid teemakohtumised kutse-, kõrg- ja huvihariduse valdkonnas vastavalt Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja Kiviõli Kunstide Koolis.

15.-19. augustini toimuvad Ida-Virumaal ametnike välitööd, mille eesmärgiks on anda hoogu juurde riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja erasektori valdkondlikuks koostööks ja Ida-Virumaa regionaalse arengu toetamiseks.

Ametnike välitööd toimuvad viiendat korda. Välitöid korraldavad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Riigikantselei, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Justiitsministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Kohapeal aitavad välitöid korraldada Integratsiooni Sihtasutus ja Ida-Virumaa ettevõtluskeskus.

  • Välitööde raames tutvutakse kohalike asutuste ja organisatsioonide tegevustega ning arutletakse ühiselt kohalike omavalitsuse pakutud teemadel. Samuti toimuvad sündmused, mille eesmärk on tutvuda kohaliku elukeskkonna ning inimestega.
  • Rohkem infot https://kul.ee/ametnike-valitood-ida-virumaal.