1. Avaleht
  2. Eesti elu
  3. Eesti tarbija peab oluliseks keskkonnasõbralikku tootmist ja toodete pikka kasutusiga
Eesti tarbija peab oluliseks keskkonnasõbralikku tootmist ja toodete pikka kasutusiga

Eesti tarbija peab oluliseks keskkonnasõbralikku tootmist ja toodete pikka kasutusiga

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt 2023. aasta lõpus läbi viidud uuringu tulemused näitavad, et tarbijate kõrge teadlikkus oma õigustest on viimasel kahel aastal püsinud samas suurusjärgus, oluliseks peetakse keskkonnasõbralikku tootmist ja toodete pikka kasutusiga.

„Värsked uuringutulemused kinnitavad, et Eesti tarbijad on oma õigustest teadlikud ja informeeritud, samuti on neil piisavalt informatsiooni kaupade ja teenuste otstarbekaks valikuks. On näha, et ka ettevõtjad peavad tarbijaõigusi oluliseks, sest valdav enamik vastanutest kinnitas, et tekkinud probleemide või kaebuste korral leiti lahendus kauplejaga koostöös,“ kommenteeris Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) peadirektor Kristi Talving.

On näha, et ka ettevõtjad peavad tarbijaõigusi oluliseks, sest valdav enamik vastanutest kinnitas, et tekkinud probleemide või kaebuste korral leiti lahendus kauplejaga koostöös.

2023. aastal läbi viidud uuringu tulemused osutavad, et 87% vastanuist on teadlikud oma õigustest tarbijana ja 85% vastanutest on kursis sellega, kuhu oma õiguste rikkumiste korral pöörduda. Tarbijatele on oluline keskkonnasõbralik tootmine ja toodete pikk kasutusiga, uute toodete ostmisele eelistatakse olemasolevate kaupade parandamist ja varuosade kättesaadavust.

Tarbijatele on oluline keskkonnasõbralik tootmine ja toodete pikk kasutusiga, uute toodete ostmisele eelistatakse olemasolevate kaupade parandamist ja varuosade kättesaadavust.

Nii 2023. aastal kui varasematel aastatel eelistavad tarbijad lepingutesse ja müügitingimustesse puutuva selgitada välja enne lepingu sõlmimist. Kuigi tarbijalepingute (elekter, gaas, side, prügi jms) tekstid ja tingimused on kergesti ja üheselt mõistetavad vaid veerandile vastanuist (23%), ollakse rahul näiteks mobiilsideoperaatori (90% vastanuist) ja koduste sideteenustega (TV-teenus, interneti püsiühendus; 88% vastanuist).

„Võtsime eesmärgiks selgitada välja elanike teadlikkus oma tarbijaõigustest, uurida tarbijate kogemusi ja eelistusi erinevate kaupade, teenuste ja valdkondade lõikes ning käitumist oma õiguste rikkumise korral. Hea meel on näha, et probleemide korral pöördutakse esmajoones kaupleja või teenindaja poole ning veel suurem rõõm on selle üle, et aina enam jäädakse kaupleja poole probleemiga pöördudes hiljem ka tulemusega rahule. Enne tehingu tegemist uuritakse nii sõprade kui ka teiste kasutajate kogemusi, aga ka kaupleja tausta. Lisaks mõjutavad ostuotsust väga palju veel ka tarneaeg ja kauba tagastustingimused,“ täiendas TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru.

„Uuringu tulemused kinnitavad, et kauplejate poolt kasutatavad kauplemisvõtted, näiteks allahindlused ja sooduspakkumised, mõjutavad tarbijate ostukäitumist. Oluline mõju Eesti tarbijate ostuotsustele on ka reklaamil,“ tõdes Tammaru.

Küsitlusega uuriti ka tarbijate teadlikkust finantsteenuste kasutamisega kaasnevatest riskidest. Enim olid tarbijad teadlikud laenu võtmisega kaasnevatest riskidest ja ohtudest (nõus 93% vastanuist) ning valdavalt esitatakse laenutaotluses alati tõeseid andmeid oma krediidivõimelisuse kohta (nõus 84%).

Üheksa tarbijat kümnest (88%) teadis kas täiesti või osaliselt, mida tähendavad mõisted nagu krediidi kulukuse määr, intress, võla sissenõudmise kulud, krediidivõimelisus ja muud laenuvõtmisega kaasnevad tingimused ning sama paljud (87%) loevad tarbijakrediidilepingu (nt laen, järelmaks) selle sõlmimisel hoolikalt läbi.

Eesti Konjunktuuriinstituut (EKI) uuris 2023. aasta novembris-detsembris veebiküsitlusega Eesti elanike teadlikkust tarbijate õigustest, tarbijate kogemusi ja käitumist probleemide tekkimise korral, hinnanguid finantskirjaoskusele ja tarbijakaitsealase informatsiooni hankimise eelistusi. Uuring on jätk Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) varasematele tarbijaõiguste monitooringutele aastatel 2012, 2016, 2019 ja 2021. TTJA poolt ettevalmistatud ankeedile vastas 1075 Eesti elanikku vanuses 18−74-aastat.

Head Uudised GoodNews