1. Avaleht
  2. Keskkond
  3. Tallinn ühines Euroopa Liidu kliimaga kohanemise missiooniga
Tallinn ühines Euroopa Liidu kliimaga kohanemise missiooniga

Tallinn ühines Euroopa Liidu kliimaga kohanemise missiooniga

Euroopa roheline pealinn 2023 Tallinn ühines kliimamuutustega kohanemise missiooniga, mille peamine eesmärk on toetada 2030. aastaks vähemalt 150 Euroopa piirkonda ja kogukonda kliimamuutustele vastupanuvõime suurendamisel.

„Tallinna eesmärk on 2030. aastaks olla kliimamuutsutega kohanemisvõimeline. Soovime missioonis osaledes edendada kohaliku tasandi võimalusi kliimamuutustega kohanemisel ja kaasata kodanikke otsustusprotsessidesse. Lisaks proovime innustada avaliku ja erasektori esindajaid investeerima rohetehnoloogiasse,“ ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Euroopa Komisjon hindas Tallinn pühendumist kliimamuutustega kohanemise meetmete rakendamisele, sh linna varasemaid, käimasolevaid tegevusi ning valmidust tulevasteks algatusteks. Need tegevused leidsid heakskiidu ja Tallinna linn sai kutse kirjutada alla missiooni hartale.

„Näiteks osaleb Tallinn välisprojektis KNOWING pilootalaga Väike-Õismäel, kus töötatakse välja piirkonnale sobivaimad kuumalaineid leevendavad meetodid. Nõmme linnaosas Trummi piirkonnas kohandatakse piirkonda looduspõhiseid sademevee lahendusi. Jätkub lahkvoolse sademeveelahenduste arendamine. Juurutamisel on planeeringutes ja projektides rohetaristu kvaliteeti panustav rohefaktori töövahend. Käivitumas on inimtegevuse tagajärjel metsastunud Pääsküla raba taastamine,“ loetles Tallinna strateegiakeskuse rohepöörde büroo analüütik Tuuli Veersalu, milliste teemakohaste projektidega Tallinn hetkel tegeleb.

Kliimamuutustega kohanemise missiooniga liitumine annab Tallinnale hea võimaluse osaleda diskussioonides kogemuste ja teadmiste vahetamiseks teiste linnadega just kohanemise teemadel. Lisaks annab liitumine ligipääsu tänavu loodavale platvormile, mis koondab infot rahastusmeetmete ja teiste linnade parimate praktikate kohta, on abiks sobilike meetodite leidmisel omavalitsuse kliimariskide hindamiseks jm. Eesti kohalikest omavalitsustest on missiooniga liitunud ka Pärnu linn, Rakvere linn, Saue linn, Tartu linn ja Viimsi vald.

Tallinn on kliimamuutustega kohanemisega tegelenud alates 2009. aastast, kui liitus EL-i linnapeade kliima ja energia paktiga. 2015. aastal ühines Tallinn Euroopa Komisjon kliimamuutustega kohanemise “Mayors Adapt” liikumisega, millega võttis vastu kohustuse vähendada aastaks 2030 linna kasvuhoonegaaside heidet 40%. Selle saavutamise tegevuskava sisaldub 2021. aastal vastu võetud Tallinna kliimakavas. Arengustrateegiaga „Tallinn 2035“ on seatud siht saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus.

  • EL-i missioonid on täienduseks Euroopa Horisondi teadus- ja innovatsiooniprogrammile aastateks 2021–2027 ning nende eesmärk on aidata lahendada olulisi ühiskonnaprobleeme, sh on üks fookusteema kliimamuutustega kohanemine.
Head Uudised GoodNews