1. Avaleht
  2. Haridus
  3. HARIDUSPREEMIAD! President Ilves hariduspreemiad saanud õpetajatele: kool aidaku noortel toime tulla tänapäeva ohtudest tekkinud vääras infoklimbis
HARIDUSPREEMIAD! President Ilves hariduspreemiad saanud õpetajatele: kool aidaku noortel toime tulla tänapäeva ohtudest tekkinud vääras infoklimbis

HARIDUSPREEMIAD! President Ilves hariduspreemiad saanud õpetajatele: kool aidaku noortel toime tulla tänapäeva ohtudest tekkinud vääras infoklimbis

hariduspreemiad
Fotol vasakult: Lilian Tambek, Hendrik Agur, president Toomas Hendrik Ilves, Hele Kiisel ja Erkki Tempel

“Ajal, mil usk, äärmuslus, põgenikud ja vägivaldne terror on moodustamas väärat ja ohtlikku infoklimpi, tuleb ka koolil osaleda sündmuste ja nähtuste tasakaalukas selgitamises. See kõik ei sünni meist kusagil ohutus kauguses Prantsusmaal või Süürias. Need on Euroopa ja kogu maailma teemad ja probleemid, mille lahendamisest sõltub tänaste kooliõpilaste käekäik,” ütles president Toomas Hendrik Ilves, kes andis Vabariigi Presidendi Kantseleis üle 2015. aasta hariduspreemiad ja reaalteaduste eripreemia.

Riigipea rõhutas, et see pole sõnum ainult tänastele laureaatidele, vaid kõikidele õpetajatele, üldse Eesti koolidele: “Selgitada kirevat ja huvitavat maailma, rääkida lahti sündmuste taust ja põhjused.”

President Ilveselt said 2015. aasta hariduspreemiad Viljandi kutseõppekeskuse füüsikaõpetaja ja Taibukate Teaduskooli juht Lilian Tambek, Hugo Treffneri Gümnaasiumi kauaaegne matemaatikaõpetaja Hele Kiisel ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Reaalteaduste eripreemia pälvis Miina Härma gümnaasiumi keemia- ja füüsikaõpetaja Erkki Tempel.

”Te pole lihtsalt õpetajad. Te olete eestvedajad ja innustajad, kes teevad matemaatika, keemia, füüsika ja laiemalt teaduse õpilastele huvitavaks. Teie annate oma koolile näo. Kes direktorina, kes õpetajana, aga eelkõige silmapaistva ja mitmekülgse isiksusena. Kool ja õppimine peavadki olema huvitavad,” sõnas president Ilves.

Laureaatide nimel kõnelenud Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur tänas riiki õpetajate märkamise ja tunnustamise eest. “Oleme oma tööd teinud kirega, see on meie hobi, elustiil. Kui sa teed elus asju, mis pakuvad kirge, siis pole selles midagi keerulist,” lisas ta.

Hariduspreemiate suurus oli kõikide laureaatide puhul 4000 eurot ning rahastajaks Danske Bank. Danske Banki juhi Ivar Pae sõnul tuleb esile tõsta ja tänada neid, kes oma suure pühendumisega loovad rohkem väärtust kui neilt oodatakse. „Need hariduse edendajad julgustavad meid kõiki avatusele, uutele ideedele tähelepanu pöörama ja aitavad ühiskonda edasi viia,” lisas Pae.

Reaalteaduste eripreemiat summas 4000 eurot rahastab Skype Eesti. Skype Eesti juht Andrus Järg ütles, et noorte teadushuvi ja uudishimu reaalteaduste maailmas tegutseda on eelduslik tingimus, et Eestis ehitada nutikat teadmistepõhist majandust. “Sestap on tähendusrikas, et tänavuse Skype Eesti reaalteaduste eripreemia saab Erkki Tempel Miina Härma Gümnaasiumist, kes on aastaid teadmisi andnud ühendades teooria ja õpiprotsessi avastuslikuga ning praktilisega. Eesti haridussüsteemis on väga vaja just Erkki moodi inimesi, kes on õpetamise juures hingega ning kelle töö on nende hobi ja armastus,” lisas ta.

Lilian Tambek töötab Viljandi Kutseõppekeskuse füüsikaõpetajana, tal on 52-aastane pedagoogiline staaž ja teaduskraad füüsika didaktika alal. Ta on töötanud erinevates haridusasutustes ja kooliastmetes. Tema õpilased on edukalt esinenud nii füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorudes, üleriigiliselt kui ka rahvusvahelistel olümpiaadidel. Õpiprotsessis pöörab ta erilist tähelepanu õpimotivatsiooni arenemisele ja mõtestatud õppimisele, et kujundada õpilastes positiivset suhtumist füüsikasse. Tambek on pidevalt tegelenud ka õpetajate koolitusega. 2014. aastal asutas ta MTÜ Taibukate Teaduskooli, mis on saanud populaarseks ja tekitanud paljudes õpilastes huvi reaal- ja loodusainete vastu.

Hele Kiisel on Hugo Treffneri Gümnaasiumi kauaaegne matemaatikaõpetaja, õpetaja-metoodik, hariduselu edendaja. Kiisel töötab Hugo Treffneri Gümnaasiumis matemaatikaõpetajana 1977. aastast. Lisaks õpetajatööle on ta mitme kogu Eestit mõjutanud haridusuuenduse initsiaatoriks ja läbiviijaks. Kiisel on olnud üks eestvedajaid traditsioonilisel Viie Kooli Võistlusel reaalainetes. Ta on Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse juht, osalenud aktiivselt erinevate matemaatika-alaste raamatute väljaandmisel, teinud koostööd Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikoolis õpetajate koolitusel. Tema õpilased on edukalt esinenud Tartu linna ja üleriigilistel olümpiaadidel, ta endised õpilased on palju tähelepanu pälvinud „Matemaatika õhtuõpiku“ autorid.

Hendrik Agur on töötanud Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktorina alates 2006. aastast. Tema tööd iseloomustab algatusvõime, uuendusmeelsus, loomingulisus ja ühiskondlik aktiivsus. Agur rakendas koolis õppetoolide süsteemi, mis kaasas kõik õpetajad kooli oluliste otsuste vastuvõtmisse ja juhtimisse, tänu millele paranes õppekasvatustöö kvaliteet. Aguri algatusel on kasutusele võetud mitmeid tehnoloogilisi lahendusi, sealjuures esimesena Eestis elektrooniline õpilaspilet ja m-õpilaspilet, kasutatakse uusi lahendusi õppetöö mitmekesistamiseks ja huvitavamaks muutmiseks. Õpilastele täiendavate arenguvõimaluste pakkumiseks ja huvialadega tegelemiseks, õpetajatele täiendava lisatöö ja arengu võimaldamiseks kutsus Agur 2006. aastal ellu Gustav Adolfi Sihtasutuse ning selle all tegutseva Koolituskeskuse, hiljem avati ka muusikakool. Ta on algatanud koostöös erinevate Eesti koolidega mitmeid koostööprojekte nii muusika, mälumängu kui ka spordi vallas.

Erkki Tempel töötab Miina Härma Gümnaasiumis aastast 2005. Ta õpetab nii keemiat kui ka füüsikat Eesti riikliku õppekava alusel ning inglise keeles keemiat rahvusvahelise õppekava alusel õppivatele õpilastele. Õpetamisel lähtub Tempel teema sidumisest igapäevaeluga ning viib õppeprotsessis läbi võimalikult palju praktilisi töid, teeb individuaalseid õppekavasid, kasutab õppetöös digivahendeid ning on koostanud rakendusi nutiseadmete kasutamiseks keemia õpetamisel. Tema õpilased on saavutanud silmapaistvaid tulemusi loodusteaduste olümpiaadidel nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tempel on tegev riikliku õppekava arendustöös, lisaks on ta internetipõhise keemiaviktoriini peakorraldaja ja vabariikliku füüsikaolümpiaadi korraldava komisjoni esimees. Ta on koostanud reaalteaduste õppekirjandust ja metoodilisi materjale ning korraldab temaatilisi koolitusi. Tänavu omistati talle meisterõpetaja kutse. Tempel kuulub Eesti Füüsika Seltsi ja on Eesti Keemiaõpetajate Liidu juhatuse liige. Ta on Taibukate Teaduskooli õppejõud-mentor.

Head Uudised GoodNews